امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

قوانین و مقررات کسب و کار

0

تعداد صفحات: 68 صفحه

باب اول

تجار و معاملات تجارتی

باب دوم

دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی

فصل اول دفاترتجارتی

فصل دوم

دفترثبت تجارتی

باب سوم

شرکتهای تجارتی

فصل اول

دراقسام مختلف شرکتهاوقواعدراجعه به آنها

بخش 2

سهام

بخش 3

تبدیل سهام

بخش 4

اوراق قرضه

بخش 5

مجامع عمومی

بخش 6

هیئت مدیره

بخش 7

بازرسان

بخش 8

تغییرات درسرمایه شرکت

بخش 9

انحلال وتصفیه

مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی

منابع و مآخذ

خرید و دانلود - 55000 تومان
تبلیغات متنی