امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید سویا

0

تعداد صفحات: 85 صفحه

خلاصه طرح

فصل اول: بررسی فنی

نمودار برنامه ریزی حمل و نقل

جدول برنامه ریزی حمل و نقل محصول پاکتی ریزدانه و گرده

جدول حمل و نقل محصول بسته بندی درشت دانه

جدول برنامه ریزی حمل و نقل محصول پاکتی درشت دانه

مراحل ساخت

مراحل ساخت محصول جدول پاکتی گرده ای

جدول مراحل ساخت محصول پاکتی درشت دانه

جدول مراحل ساخت محصول پاکتی ریز دانه

جداول مراحل ساخت محصول بسته بندی درشت دانه

فصل دوم: کلیات

لیست مواد

لیست مواد بخش ساخت تولید

لیست مواد بخش نت

لیست مواد بخش آزمایشگاه (کنترل کیفیت)

لیست ماشین آلات

لیست تجهیزات/تاسیسات

لیست ابزار آلات و تجهیزات دستی

لیست ابزارآلات وتجهیزات دستی بخش کنترل کیفیت(آزمایشگاه شیمی و میکروبی)

لیست ابزار آلات و تجهیزات دستی بخش کنترل کیفیت(آزمایشگاه میکروبی)

لیست ابزار آلات و تجهیزات دستی بخش نت و تولید

جدول

برآورد تعداد ماشین آلات

بر آورد تعداد ماشین آلات بخشهای تولیدی

ماشین آلات بخش پروتیین ساز

زمان استاندارد به ازای هر واحد محصول تولیدی

ماشی آلات بخش بسته بندی

محاسبه تعداد و ظرفیت دیگ بخار

جدول

برآورد مواد اولیه مورد نیاز

برآورد تعداد پرسنل مورد نیاز

فرم برآورد پرسنل مورد نیاز بخش های مختلف کارخانه

فرم برآورد پرسنل مورد نیاز بخش های مختلف کارخانه

فرم بر آورد پرسنل مورد نیاز بخش های مختلف کارخانه

لیست لوازم مورد نیاز کارخانه(اعم از اداری، رفاهی،...)

برآورد فضای مورد نیاز

برآورد فضای مورد نیاز سالن تولید

برآورد فضای مورد نیاز ابزارها

انبار مواد اولیه (بلغور)

انبار بلغور در جریان ساخت

انبار نهایی

تحلیل لی اوت سالن تولید براساس نرخ نزدیکی و نمودار رابطه بخش ها

براورد فضای مورد نیاز سایر بخش های کارخانه

جمع بندی

پرسنل مورد نیاز

فضای مورد نیاز بخش های کارخانه

فصل سوم: بررسی مالی و اقتصادی

سرمایه مورد نیاز طرح

سرمایه ثابت طرح

محاسبه هزینه های مربوط به زمین

محاسبه هزینه های مربوط به محوطه سازی و ساختمان و آسفالت

محاسبه هزینه تاسیسات عمومی و تجهیزات

محاسبه هزینه ماشین آلات

محاسبه هزینه لوازم اداری و رفاهی و ابزار آلات و...

محاسبه هزینه های قبل از بهره برداری

هزینه های قبل از بهره برداری شامل موارد زیر می باشد

محاسبه هزینه های پیش بینی شده

سرمایه در گردش طرح

هزینه مواد اولیه

هزینه مصرف انرژی

محاسبه هزینه مواد اولیه (به میزان نیاز 3 ماه)

با جمع اقلام بالا، مقدار کل هزینه مصرف انرژی در طول 3 ماه بدست می آید

هزینه حقوق و دستمزد و بیمه کارکنان(به مدت 3 ماه)

محاسبه هزینه بیمه کارخانه (به مدت 3 ماه)

محاسبه هزینه فروش (به مدت 3 ماه)

محاسبه سرمایه مورد نیاز طرح

قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول

جدول زیر میزان هزینه های ثابت سالیانه طرح را نشان می دهد

محاسبه هزینه های متغیر

جدول زیر میزان هزینه های متغیر سالیانه را نشان می دهد.

هزینه های تولید سالیانه

برآورد قیمت فروش

قیمت فروش محصول تولید سالیانه

دارایی ها

دارایی های جاری

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

بدهی های جاری

محاسبه نقطه سربه سر

نقطه سربه سر از معادله زیر حاصل می شود

محاسبه حاشیه ایمنی طرح (تحلیل نقطه سر به سر)

حاشیه ایمنی طرح از معادله زیر حاصل می شود

تعیین درصد ارزش افزوده

درصذ ارزش افزوده از معادله زیر حاصل می شود

تعیین دوره برگشت سرمایه

معادله دوره برگشت سرمایه

معادله - سرمایه ثابت طرح = دوره برگشت سرمایه

در آمد سالیانه

فصل چهارم: تحلیل طرح و نتیجه گیری

محاسبه ارزش خالصفعلی

تحلیل حساسیت

جمع بندی

نتیجه گیری

خرید و دانلود - 57000 تومان
تبلیغات متنی