امروز سه شنبه 02 مرداد 1403

موضوع پایان نامه رشته شیمی

0

حذف زیستی وانادیوم از وانادیوم اکساید اکتا اتیل پورفیرین به عنوان مدلی از پورفیرین های فلزی موجود در نفت خام

حذف بیولوژیک آلودگی های نفتی از خاک

سنتز و شناسایی ماده نانوحفره 41-MCM و استفاده از آن در تثبیت آنزیم‌ها

بررسی سنتز و زیست تخریب پذیری کوپلیمر پیوندی آکریلونیتریل بر روی نشاسته

حذف بیولوژیک DSO از خاک های آلوده

استفاده از باکتری‌ها برای مقابله با ایجاد رسوبات واکسی در ترکیبات نفتی همراه واکس زیاد

امولسیون زدایی زیستی سیستم دو فازی آب-نفت توسط میکروارگانیسم ها

مدلسازی خوردگی میکروبی حاصل از باکتری های کاهنده سولفات در برج های خنک کننده‌صنعت نفت

تولید و ارزیابی یک سورفکتانت زیستی جدید جهت ازدیاد برداشت میکروبی از نفت

بررسی عوامل موثر بر عملکرد مواد فعال سطحی (سورفکتانت) در ازدیاد برداشت نفت

تعیین حداقل فشار امتزاجی در تزریق مخلوط چند گاز توسط معادلات حالت

پیش بینی تغییرات چگالی و گرانروی سیالات مخزن در اثر تزریق دی اکسید کربن یا نیتروژن در فرآیند فرازآوری با گاز

مدل‌سازی‌ رسوب آسفالتین در مخازن نفت

بهبود خواص رئولوژیکی گلهای حفاری با استفاده از کوپلیمر پیوندی نشاسته-آکریل آمید

بررسی تاثیر عوامل فرآیندی بر روی اندازه متوسط و توزیع اندازه ذرات (PSD) در پلیمریزاسیون امولسیونی وینیل کلراید در واکنشگاه ناپیوسته

به کار گیری تکنیک بیلان جمعیت در به دست آوردن توزیع اندازه خوشه‌های آسفالتین

بررسی تعادلات فازی مایع- مایع سیستم‌های سه‌تایی با همبستگی شیمیایی

مدلسازی ریاضی، شبیه‌سازی و مطالعه آزمایشگاهی جذب CO2 توسط آمین‌ها در یک برج جذب آکنده

سنتز زئولیت های نانو حفره A، X و Y به منظور حذف ترکیبات گوگردی از برش‌های نفتی

بررسی سینتیک رنگبری و معدنی نمودن پسابهای حاوی رنگزاهای آلی در مخلوطهای دوتایی واثر متقابل رنگزاها در فرآیند اکسیداسیون پیشرفته نانو فوتو کاتالیستی UV/nano-TiO2/H2O2

مدل‌سازی ریاضی و شبیه‌سازی عملیات نم‌زدایی هوا توسط تری‌اتیلن‌گلایکول (TEG) در یک برج آکنده

تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت‌های نشاسته- خاک رس جهت کاربرد در صنایع بسته بندی

مدلسازی ریاضی، شبیه سازی و بررسی عملی جذب بخارات دی متیل فرم آمید (DMF) و اکریلونیتریل (AN) توسط آب در یک برج جذب آکنده در واحد اکریلیک 1 شرکت پلی اکریل ایران

مدلسازی ریاضی و شبیه سازی جذب گاز CO2 در راکتورهای دارای جریان های برخوردی محوری

سولفورزدایی از بنزین توسط زئولیت نانوحفره Y سنتز شده

مدل سازی ریاضی و شبیه ‌سازی فرآیند کک‌زدایی کاتالیست در راکتورهای واحد هیدروکراکر پالایشگاه بندرعباس و تهیه نرم‌ افزار کاربردی آن

مدلسازی و شبیه‌سازی راکتور بستر متحرک تولید تترافلوئورید اورانیوم

تولید نانوکامپوزیت پلی (متیل‌متاکریلات/ خاک‌رس) به روش پلیمریزاسیون RAFT (پلیمریزاسیون انتقال زنجیر برگشت‌پذیر افزایشی- تجزیه‌ای)

تعیین آزمایشگاهی منحنی تعادل فازی سیستم فورفورال، آروماتیک و روغن روان کننده در دماهای مختلف

ایجاد پوشش های آندی با اکسیدهای روتنیوم, ایریدیوم و قلع روی تیتانیوم و بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد آن ها

بررسی آزمایشگاهی تاثیر عوامل عملیاتی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو‌کامپوزیت پلی (وینیل الکل)- خاک رس (PVA/Clay)

بررسی تأثیر عوامل فرآیندی بر روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های پلی-یورتان-خاک رس

جایگزینی حلال های دیگر به جای فورفورال در استخراج آروماتیک ها از برش روغنی و بهینه سازی شرایط با استفاده از شبیه سازی برای حلال جدید

مدل سازی برج RDC استخراج مایع – مایع در فرآیند تولید روغن روان کننده با استفاده از حلال فورفورال

شبیه سازی مونت کارلو در فرآیند تشکیل خوشه های آسفالتینی

بررسی تعادلات فازی مایع- مایع سیستم‌های آبی به وسیله شبیه‌سازی مولکولی مونت‌کارلو

مدل سازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم های شامل ترکیب بهبود دهنده ساختمان هیدرات

بررسی اثر غلظت مواد فعال سطحی در حضورکربنات سدیم بر تغییر ترشوندگی سنگ مخزن کربناته....


تبلیغات متنی