امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پروژه مالی انبارداری اداره راه و ترابری

0

تعداد صفحات: 63 صفحه

فصل اول

مقدمه

مراحل اجرایی خرید

قسمت اول: خریدهای داخلی

درخواست خرید

سفارش خرید کالا به فروشنده

دفتر راهنمای سفارش ها

قسمت دوم:خریدهای خارجی

کلیات

قیمت براساس سیف (CIF)

قیمت براساس سی اند اف (C&F)

قیمت براساس فوب (F.O.B)

فصل دوم

اصول انبارداری

کلیات

انبارهای پوشیده

انبارهای سرپوشیده یا هانگارد

انبارهای باز یا محوطه

وظایف انباردار

انواع موجودی های انبار

سازمان انبار

نمودار ارتباط سازمان انبار با مخازن و اداره امور انبارها

فصل سوم: منابع ورود کالا

از طریق خریدهای داخلی

از طریق خریدهای خارجی

کالای انتقالی از سایر انبارها و اجناس برگشتی

نحوه و موارد استفاده از فرم برگشت کالا

کالاها و لوازمی که در کارگاه های یک مؤسسه ساخته می شود.

ورود و تحویل کالاهای خریداری شده به انبار

تحویل کالا به انبار

تحویل کالا به انبار به دو طریق به شرح زیر انجام می گردد

تحویل دایم

تحویل موقت

نحوه و موارد استفاده از فرم قبض انبار

درخواست کالا و مواد از انبار

تحویل و خروج کالا از انبار

رسید انبار مستقیم

دریافت ابزار آلات از انبار

فرم خروج کالا از موسسه

فصل چهارم

قسمت اول

کدگذاری کالا و لوازم

کلیات کد گذاری

روش الفبایی

روش شماره گذاری ساده

روش الفبا و شماره (حروف و عدد)

روش نیمونیک

کد گذاری براساس طبقه بندی کالا

طبقه بندی و کدگذاری استاندارد بین المللی

روش طبقه بندی و کدگذاری اختصاصی

روش شماره گذاری دسیمال یا دهدهی

قسمت دوم: چیدن جنس در انبار

سیستم کاردکس

کارت روی قفسه (Bincard)

گزارش موجودی انبار

اصول ایمنی و حفاظت

فصل پنجم

قسمت اول

کنترل موجودی های انبار

موجودی برداری عینی اجناس

موجودی برداری عینی مستمر

موجودی برداری عینی دوره ای (انبارگردانی)

وظایف انباردار در ارتباط با سفارش ها و موجودی ها

نقطه سفارش

روش حداکثر – حداقل

میزان حداقل موجودی و ذخیره احتیاطی

میزان حداکثر موجودی

متوسط موجودی

شرح مراحل انجام سفارش از طریق انبار

تعیین بهای موجودیهای انبار

روش بهای تمام شده واقعی

روش میانگین متحرک قیمت ها

روش میانگین وزنی

روش اولین صادره از اولین وارده “First in First out”یا FIFO

روش اولین صادره از آخرین وارده(LIFO)

روش بهای تمام شده با قیمت بازار هر کدام که کمتر است

روش بهای «معادل بازار»

قسمت دوم

روش قیمت فروش

هزینه های انبارداری

هزینه سفارش

هزینه نگهداری کالا در انبار

قسمت سوم

حسابداری انبار و تدارکات

عملیات حسابداری خرید

فصل ششم

آشنایی با اصول انبارداری در بعضی از مؤسسات

قسمت اول

اصول انبارداری در هنرستان های صنعتی و مؤسسات آموزشی

نحوه دریافت وسایل و لوازم

نحوه طبقه بندی و کدگذاری ابزارآلات

قسمت دوم

اصول انبارداری فروشگاه ها

وظایف انبار کل (انبار توزیع کالا)

درخواست کالا از انبار کل

صدور کالا از انبار

برگشت کالا به انبار کل

وظایف انبار جزء (انبار عرضه کالا)

فصل هفتم

قانون محاسبات عمومی

اموال دولتی

فهرست منابع و مآخذ

خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی