امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه مالی حسابداری شرکت مخابرات

0

تعداد صفحات: 70 صفحه

مقدمه

اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استان گلستان

تاریخچه فعالیت شرکت

کلیات

هدف شرکت

وضعیت اشتغال

ارکان شرکت

امور مالی (ترازنامه ها وحساب سود و زیان)

سایر مقررات

صورتهای مالی اساسی

مبنای تهیه صورتهای مالی

ترازنامه یا صورت وضعیت مالی

بخش اول

کاربرد منابع جاری

دارائیهای غیرجاری

دارائیهای جاری

حساب پیش پرداختها

موجودی کالا

حسابها و اسناد دریافتی غیرتجاری

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

موجودی نقد

خلاصه اهم رویه های حسابداری

موجودی کالا

دارائیهای ثابت مشهود

حق اشتراک

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

بدهی های جاری

حسابها و اسناد پرداختنی غیرتجاری

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

پیش دریافت از مشتریان

ذخیره مالیات بر درآمد

بخش دوم

منابع سرمایه ای

سرمایه شرکت

اندوخته قانونی

سایر اندوخته ها

سود (زیان) انباشته

بدهیهای غیرجاری

حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت

تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت

حسابها انتظامی و طرف حساب های انتظامی

صورتحساب سودوزیان و سود (زیان) انباشته

درآمد عملیاتی

هزینه های عملیاتی

درآمد و هزینه های غیرعملیاتی

ذخیره مالیات بر درآمد

اصلاح اشتباه دوره های قبل

سود و زیان جاری

سودوزیان سنواتی

خلاصه حساب سود و زیان

صورت تغییرات در وضعیت مالی

گزارش حسابرسی

اظهار نظر مقبول (بلاشرط)

اظهار نظر مشروط

اظهار نظر مردود

عدم اظهار نظر

ذخائر

خروج دارایی ثابت از جریان استفاده

خروج دارای ثابت از حسابها در پایان عمر مفید ممکن است به چند حالت صورت بپذیرد

خروج دارائیهای ثابت از حسابها قبل از پایان عمر مفید

ادامه استفاده از دارایی ثابت پس از پایان عمر مفید

محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

محاسبه ذخیره کسری و نابابی کالا

محاسبه ذخیره خرید خدمت کارکنان

پایان مالی مراکز استانها با شرکت مخابرات ایران

ارتبا ط مالی مراکز شرکتهای مخابرات استانها با توابع

ارتباط مالی شرکت سهامی مخابرات استانها با یکدیگر

نمونه صورتهای مالی اساسی

تائیدیه مدیران شرکت

سیستم مکانیزه مالی شرکت سهامی مخابرات استانها

تراز اختتامیه

اداره دریافتها

واحد دارائیها و ترازنامه

واحد محاسبات

حکم مأموریت

فرمهای ارزشیابی

بخش اول

تعاریف

اهمیت حقوق و دستمزد

کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد

ماشین ساعت زن

حکم کارگزینی

واحد پرداختها

بخش دوم

کارت حقوقی

نوبت کاری

حق مسکن و ایاب و ذهاب

حق اولاد

مأموریت

ساعات کار اضافی (اضافه کاری)

مالیات

خدمات درمانی

واحد ممیزی

واحد حسابداری کالا:

نتیجه گیری:

موجودی کالای سرمایه ای

موجودی کالای مصرفی

واحد بودجه و اعتبارات

چکیدهای از بودجه و اعتبارات

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی