امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پروژه حسابداری طراحی سیستم انبارداری

0

تعداد صفحات: 113 صفحه

مقدمه

تعریف انبار

جایگاه انبار

اهداف و وظایف انبارها

انواع انبارها

انواع موجودی های انبارها

سیستم انبارداری و مزیت های آن

وظایف انباردار

وظایف رئیس یا متصدی انبار

انتظارات مدیریت یک مؤسسه از سیستم کنترل انبارها

طراحی و برنامه ریزی تأمین کالا

طبقه بندی

انواع طبقه بندی کردن کالاها

تعریف و فواید کدگذاری

انواع روش های کدگذاری

فهرست گروه های طبقه بندی و کدگذاری کالاها

متداول ترین فرم های مورد استفاده در سیستم اطلاعاتی انبار به شرح زیر می باشند

اهم مراحل سیستم تدارکات مواد و غیره

سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش کامپیوتر در آن

روش های مختلف انبار کردن کالاها (موجودی ها)

نکات مهم در چیدن اجناس در انبار

نکات مورد توجه در چیدن و حداکثر بهره وری از فضای انبار

اهم اطلاعاتی که در خصوص انتخاب وسایل نقلیه ضروری است به شرخ زیر می باشد

عوامل مربوط به مسیر و مسافت سرعت و مکانی که کالاها بدانجا حمل خواهد شد

بازده اقتصادی در حمل و نقل انبارها

انواع عمده وسائل حمل و نقل انبارها

کنترل انبار

انبارگردانی و شمارش موجودی ها دارای مزایایی به شرح زیر می باشد

سیستم ارزیابی ادواری موجودی ها

بهای تمام شده کالای فروش رفته دوره را محاسبه می نمایند

سیستم ارزیابی موجودی ها

مقایسه سه روش ارزیابی موجودی ها

مزیت ها و معایب روش FIFO

مزایا و معایب LIFO

مزایا و معایب میانگین موزون و متحرک

حفاظت و ایمنی انبارها

حمل و نقل مواد

محیط کاری

آلات و ابزار دستی

وسایل حفاظت فردی

سایر موارد

برنامه ریزی و کنترل موجودی ها

مقدمه

مواضع مختلف بخش ها و گروه های دورن سازمان نسبت به حجم موجودی ها

انواع مدل های کنترل موجودی

تصمیم گیری در این شرایط (ریسک) به سه دسته عمده تقسیم می شود

مهمترین مدل های این مورد دو مدل است اول مدل فصلی

سیستم های مختلف سفارش دهی

طراحی فیزیکی انبارها

اهداف بخش خرید

خرید متمرکز و یا غیر متمرکز

منابع اطلاعاتی برون سازمانی تدارکات

فرآیند یا مراحل خرید خارجی

سیاست خرید و اتخاذ قیمت

اهداف

خصوصیت مذاکره کننده ماهر

عوامل مؤثر بر توان خریدار و فروشنده در مذاکره

قراردادهای خرید و مفاد قراردادها

مفاد قرارداد

مندرجات

فهرست منابع

خرید و دانلود | 57,000 تومان
تبلیغات متنی