امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

پروژه مالی سیستم انبارداری و حقوق و دستمزد کارخانه قند

0

تعداد صفحات: 70 صفحه

پیشگفتار

تاریخچه کارخانه

فصل اول فرآیند تولید

فصل دوم انبارداری

تعریف انبار

فرمهای مورد نیاز در انبار

کارت انبار

الف – سر (بالای) کارت

برگ درخواست کالا از انبار

الف- سر (بالای) برگ

ب – متن

ج- ذیل

طرز تنظیم و توزیع رونوشتهای حواله انبار

الف – طرز تنظیم برگ حواله انبار

ب – توزیع رونوشتها

حواله انبار

رسید موقت انبار

توزیع نسخ

رسید انبار

توزیع نسخ

فرم رسید انبار

توزیع نسخه های فرم انبار مستقیم

موارد مصرف – شامل

ستون های عمودی کارت

ستونهای وارده، صادره، موجودی

قسمتهای پائین کارت

توانایی دریافت کالا

مرحله دریافت یا تحویل گرفتن کالا

اهم وظایف این واحد

چیدن کالا

الف - تعین محل قراردادن کالا (انبار، قفسه، طبقه، ردیف)

حسابداری، بخشی درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها

رابطه انبار با واحد امورمالی

شرح وظایف

شرح وظایف مدیر امور مالی

شرح وظایف معاونت امور مالی

شرح وظایف سرپرست انبار و محصول

ثبت های حسابداری

فصل سوم دستمزد

اهمیت شناخت قوانین و مقررات مرتبط با حقوق و دستمزد

لیست حقوق چگونه تنظیم می شود؟

روش ثبت لیست حقوق در دفاتر روزنامه و کل

مرخصی استعلاجی چیست؟

نحوه پرداخت پاداش

اوقات تلف شده

نحوه پرداخت سنوات خدمت

طریقه ثبت لیست حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد در شرکت کارخانه قند

سنوات

مرخصی استحقاقی

اضافه کاری

نوبت کاری

عیدی و پاداش

حق شورا

نحوه جمع آوری اطلاعات کارکرد ماهانه توسط چه کسانی است

کنترلهای لازم برای کارکرد ها انتقال کارکرد به لیست حقوق، پرداخت حقوق

شیوه های مختلف پرداخت حقوق و معایب و مزیتهای هر کدام

صندوق

فصل چهارم فرمها

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی