امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پاورپوینت روابط کار در سازمان

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

وجدان کاری

وجدان کاری و انضباط اجتماعی

وجدان کاری و توسعه پایدار

بهره وری

عوامل موثر بهره وری

رابطه بهره وری با توسعه پایدار

رابطه بین وجدان، بهره وری و توسعه پایدار

وجدان کاری و مفاهیم مشابه

راه های عملی تقویت وجدان کاری در نظام اداری و اجرایی

اخلاق کار در غرب

اخلاق کار درجامعه ایران

مصاحبه با تعدادی از کارکنان اداره بهداشت و درمان چناران

منابع

جهانی شدن و توسعه: 24 اسلاید

سوال اساسی

پرسش های اساسی در ارتباط با جهانی شدن

روندهای کلی در جهان معاصر

شرایط استثنایی امروز چهار دلیل دارد

مقدمه ای بر جهانی شدن

برخی از تعاریف جهانی شدن

فرایند جهانی شدن از سه دیدگاه نظری

دیدگاه طرفداران منطق چند علیتی درباره عوامل موثر

بر جهانی شدن

برخی از روندهای جهانی شدن

برخی از آثار و پیامدهای جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه

منطقه گرایی

دمکراسی گرایی

افول سکولاریسم

پیشنهادهایی برای همایش های آینده

کتابشناسی

وجدان کاری

وجدان کاری و انضباط اجتماعی

وجدان کاری و توسعه پایدار

بهره وری

عوامل موثر بهره وری

رابطه بهره وری با توسعه پایدار

رابطه بین وجدان، بهره وری و توسعه پایدار

وجدان کاری و مفاهیم مشابه

راه های عملی تقویت وجدان کاری در نظام اداری و اجرایی

اخلاق کار در غرب

اخلاق کار درجامعه ایران

مصاحبه با تعدادی از کارکنان اداره بهداشت و درمان چناران

منابع

جهانی شدن و توسعه: 24 اسلاید

سوال اساسی

پرسش های اساسی در ارتباط با جهانی شدن

روندهای کلی در جهان معاصر

شرایط استثنایی امروز چهار دلیل دارد

مقدمه ای بر جهانی شدن

برخی از تعاریف جهانی شدن

فرایند جهانی شدن از سه دیدگاه نظری

دیدگاه طرفداران منطق چند علیتی درباره عوامل موثر

بر جهانی شدن

برخی از روندهای جهانی شدن

برخی از آثار و پیامدهای جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه

منطقه گرایی

دمکراسی گرایی

افول سکولاریسم

پیشنهادهایی برای همایش های آینده

کتابشناسی

خرید و دانلود | 37,000 تومان
تبلیغات متنی