امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پاورپوینت مدیریت ریسک

0

تعداد صفحات: 55 صفحه

نگاه پیشگیرانه به مدیریت سیستم

نقش عوامل خطر یا risk factors

نگاه مختصر و سیستمی

تعاریف

مدیریت ریسک

واکنش نسبت به عدم قطعیت، شرایط ریسک

میزان واکنش افراد نسبت به شرایط به عوامل مختلف بستگی علاوه بر مشخصه های فردی مدیر تصمیم گیر ریسک

مشخصه های فردی موثر بر ریسک

مشخصه های سازمانی موثر بر ریسک

تفاوت ریسک واقعی با ریسک سوداگرانه یا برد و باخت

ریسک واقعی

ریسک سوداگرانه یا برد و باخت

ضرورت های مدیریت ریسک

اهداف مدیریت سازمانها

نمونه هائی از پیامدها

عوارض عدم قطعیت بدون اعمال مدیریت ریسک

عوارض عدم قطعیت بدون اعمال مدیریت ریسک

احتمال یا probability

شش گام اصلی در فرایند مدیریت ریسک

یادگیری

مدیریت عمومی و مدیریت ریسک

فعالیتهای اصلی مدیریت از دیدگاه فایول

در صد مدیران ریسک (یا با وظایف مدیریت ریسک) در شرکت ها بر اساس میزان فروش

تعداد کارکنان حوزه مدیریت ریسک در شرکتها براساس نوع واحد و میزان درآمد

ارتباط بین تعداد کارکنان مدیریت ریسک با حجم فروش

بیانیه مدیریت ریسک در شرکت

مزایای بیانیه مدیریت ریسک در شرکت

مدیریت ریسک با همه وظایف مدیریت ارتباط دارد

مدیریت ریسک در تصمیم گیری

احتمال حادثه و زیان در زمان خاص یا احتمال سود و فایده در زمان خاص

سوالی در مورد مراقبت از انبارها 1-رهاسازی، 2-نگهبان یا 3-دزدگیر

سوالی در مورد اخراج یک کارمند خاطی 1-اخراج، 2- نگهداری

مثال احتمال خسارت در سال

خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی