امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری انبار شرکت آرین

0

تعداد صفحات: 27 صفحه

معرفی محل کارورزی

شرح فعالیت های شرکت

چارت سازمانی

فعالیت های انجام شده

بایگانی اسناد در دفتر کار

نوشتن کارت موجودی انبار

بایگانی اسناد عملیاتی شرکت

ثبت های مربوط به خروج کالا طی حواله انبار

عناوین مربوط به شرح تفضیلی آموخته ها

اهداف و وظایف انبارها

حسابداری، بخشی درگیر در سیستم اطلاعاتی انبار

رابطه انبار با واحد امورمالی

امکانات و تجهیزات انبار

مرحله صدور یا تحویل دادن اجناس و کالا به خارج از انبار

مرحله دریافت یا تحویل گرفتن کالا

اهم وظایف این واحد

روشهای کنترل موجودی های انبار

ثبت های حسابداری

ضمائم

فهرست منابع و مأخذ

خرید و دانلود | 35,000 تومان
تبلیغات متنی