امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد شرکت تولیکا

0

تعداد صفحات: 39 صفحه

مقدمه

فصل اول: مکان و موقعیت محل کارآموزی

تاریخچه شرکت نوین

چارت سازمانی

فرآیند تولید

نوع استخدام

فصل دوم: انواع سیستم های مالی در شرکت

سیستم انبارداری

سیستم حقوق و دستمزد

سیستم پیمانکاری

فصل سوم: سیستم حقوق و دستمزد شرکت نوین

سیستم حقوق و دستمزد

رابطه کارمند و کارفرما

انواع مزایای کارکنان

درآمد کارکنان

تعیین سهم کارمند از سود واحد تجاری

محاسبه پاداش

کسور حقوق و مزایا

حق بیمه و مالیات

مبلغ قابل پرداخت به کارکنان

اجزای سیستم حقوق و دستمزد

ویژگیهای اطلاعات وارده به سیستم

نمودار سیستم حقوق و دستمزد

کنترل های داخلی سیستم حقوق و دستمزد

صدور چک

پرداخت نقدی

واریز حقوق

روش های ثبت در حسابها

حق بیمه سهم کارفرما

بازنشستگی

کنترل های داخلی حسابداری

حسابداری حقوق دستمزد در شرکت نوین (ثبت های حسابداری)

فصل چهارم: نقاط قوت و ضعف شرکت نوین

نقاط قوت

نقاط ضعف

فرم ها

خرید و دانلود | 39,000 تومان
خرید و دانلود - به کارکنان

اجزای سیستم حقوق و دستمزد

ویژگیهای اطلاعات وارده به سیستم

نمودار سیستم حقوق و دستمزد

کنترل های داخلی سیستم حقوق و دستمزد

صدور چک

پرداخت نقدی

واریز حقوق

روش های ثبت در حسابها

حق بیمه سهم کارفرما

بازنشستگی

کنترل های داخلی حسابداری

حسابداری حقوق دستمزد در شرکت نوین (ثبت های حسابداری)

فصل چهارم: نقاط قوت و ضعف شرکت نوین

نقاط قوت

نقاط ضعف

فرم ها

کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد شرکت تولیکا
خرید و دانلود | 39,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
محصولات مرتبط
تبلیغات متنی