امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

گزارش کارآموزی پروژه پیمانکاری شرکت حمل و نقل

0

تعداد صفحات: 60 صفحه

مقدمه

تاریخچه

چارت سازمانی

مشخص نمودن انواع سیستم مالی و شرح مختصری از آن سیستم ها

ارکان اصلی پیمانکاری

کارفرما

پیمانکار

قرارداد

انواع قراردادهای پیمانکاری

مراحل اجرای طرح

مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح

مرحله دوم: شناسایی تفصیلی طرح

مرحله اول: مطالعاتی مقدماتی طرح

مطالعات شناسایی طرح

تهیه طرح مقدماتی

مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح

تهیه نقشه های تفصیلی

تهیه اسناد و مدارک مناقصه

مرحله سوم: اجرای طرح

ارجاع کار به پیمانکار

دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح

شرکت در مناقصه

انتخاب پیمانکار

انعقاد قرارداد پیمانکاری

گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

تنظیم قرارداد پیمانکاری

ابطال ضمانتنامه در مناقصه

تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت

تأدیه پیش پرداخت

عملیات اجرایی

ایجاد کارگاه

تخصیص تنخواه گردان به کارگاه

مخارج اجرای طرح

مخارج اجرای طرح بوسیله کارگاه

مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی

تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها

تنظیم صورت وضعیت موقت کارها

پرداخت وجه صورت وضعیت کارها

تحویل موقت

برچیدن کارگاه

ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات

تهیه صورت وضعیت قطعی

تهیه صورت حساب قطعی

استرداد نصف سپرده حسن انجام کار

بهره برداری و نگاهداری عملیات موضوع پیمان

تحویل قطعی

ثبت عملیات مالی قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکار

مخارج قبل از انعقاد قرارداد

مخارج پیمان در طول اجرای طرح

برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان

ثبت در دفتر روزنامه

نحوه انعکاس در صورتهای مالی

ترازنامه

صورت سود و زیان

نحوه گزارش در صورتهای مالی

ثبت عملیات مالی (در دفاتر پیمانکار)

فرمها

خرید و دانلود | 49,000 تومان
تبلیغات متنی