امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

کارآموزی انبارداری مجتمع تک

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

چارت سازمانی

ارزیابی بخش های مرتبط با رشته عملی کارآموز

سیستم مالی مجتمع تجاری تک

مشخص نمودن انواع سیستم مالی و شرح مختصری از آن سیستم ها

سیستم انبارداری

سیستم حقوق و دستمزد

انتخاب یک سیستم مالی و شخص نمودن نقاط ضعف و قوت تیم مورد بررسی

اهداف و وظایف انبارها

امکانات و تجهیزات انبار

نگهداری و حفاظت کالا در انبار

مرحله صدور یا تحویل دادن اجناس و کالا به خارج از انبار

اهم وظایف این واحد

تعین محل قراردادن کالا (انبار، قفسه، طبقه، ردیف)

مهمترین عوامل قرار گرفتن کالا درانبار

میزان تقاضا یا مصرف کالا

محل و موقعیت و شکل ظاهری و نوع ساختمان انبار

وجه تشابه

امکانات و تجهیزات انبار

خصوصیات فیزیکی

خصوصیات کیفی کالا

نکاتی لازم برای چیدن کالا در انبار

روش چیدن کالا

روش انباشتن کالا بر روی هم یا فله ای

روش چیدن کالا به ترتیب نظم و کد کالا

روش چیدن برحسب حروف الفبا

روش چیدن برحسب مراحل انجام کار

روش دو کارتی

روش فاصله توقفی

روش قوه ثقل

روش متحرک

روش مساحت دوبل

تهیه کارت شناسایی و نصب آن بر روی اجناس

وسایل مورد نیاز چیدن کالا در انبار

مزایای استفاده از پالت

انواع پالت از نظر جنس

توجه و نکات ایمنی درباره انبار و انبارداری

ورود و خروج کالا از انبار

روشهای کنترل موجودی های انبار

سر (بالای) کارت

متن

طرز تنظیم و توزیع رونوشتهای حواله انبار

طرز تنظیم برگ حواله انبار

توزیع رونوشتها

توزیع نسخ

توزیع نسخ

توزیع نسخه های فرم انبار مستقیم

موارد مصرف – شامل

ستون های عمودی کارت

ستونهای وارده، صادره، موجودی

قسمتهای پائین کارت

توانایی دریافت کالا

مرحله دریافت یا تحویل گرفتن کالا

برخی از ثبت های حسابداری سیستم انبارداری مجتمع تجاری تک

آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات

نقاط قوت

نقاط ضعف

پیشنهادات

خرید و دانلود | 39,000 تومان
تبلیغات متنی