امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری بیمه خدمات درمانی

0

تعداد صفحات: 74 صفحه

مقدمه

فصل اول: محل و موقعیت کارآموزی

تاریخچه سازمان

هدف از تشکیل سازمان

وظیفه دولت در قانون بیمه همگانی

وظیفه قانونی سازمان بیمه

تعاریف – کلیات

چارت سازمانی

فصل دوم: خدمات بیمه خدمات درمانی

شرح خدمات بیمه خدمات درمانی

بیمه شدگان

مدارک مورد نیاز جهت صدور اولیه دفترچه و کارت

مدارک مورد نیاز جهت تعویض دفترچه و کارت

مدارک لازم جهت صدور المثنی دفترچه و کارت بیمه

مدارک مورد نیاز جهت تمدید دفترچه و کارت

ضوابط در صندوق کارکنان دولت

بیمه روستائیان

بیمه سایر اقشار

خانواده معظم شهدا

جانبازان و آزادگان

بیمه دانشجویان

بیمه مددجویان و توانخواهان سازمان بهزیستی

روحانیون و طلاب محترم حوزه های علمیه

بیمه زندانیان کشور و سربازان مامور در سازمان زندانها

صنوف وابسته به انجمن خانه سینما

ضوابط در صندوق کارکنان دولت

صندوق سایر اقشار

بیمه خویش فرمایان

بیمه بستری شهری

فصل سوم: حسابداری بیمه

حسابداری شرکت بیمه خدمات درمانی

عنوان های حسا ب های کل

شرح حساب های کل و معین

حساب بیمه گزاران باربری

حساب بیمه گزاران گروهی اشخاص

حساب سایر بیمه گزاران

حساب بیمه مرکزی ایران

حساب وام بیمه گزاران عمر

حساب سرمایه گذاری و مشارکت

حساب نمایندگان

حساب بازپرداخت سود و سرمایه بیمه عمر

حساب حق برگشتی

حساب کارمد پرداختی

حساب ذخایر فنی

مقررات و نحوه محاسبه ذخایر فنی شرکت بیمه خدمات درمانی

حسابداری شعب بیمه خدمات درمانی

شعب با سیستم حسابداری متمرکز

حسابداری شعب با سیستم غیر متمرکز

عناورین حساب های کل حسابداری شعبه در سیستم غیر متمرکز

عناوین حساب های کل حسابداری مرکزی در سیستم غیر متمرکز

حسابداری کل (تمرکز حساب ها)

صورت های مالی شرکتهای بیمه

صورتحساب سود و زیان

جدول صورت سود و زیان و سود انباشته

یادداشت های ضمیمه صورتحساب سود و زیان

یادداشت حق بیمه

یادداشت کارمزد و کارمزد منافع

یادداشت خسارت سهم بیمه گران اتکائی

یادداشت حق بیمه اتکائی

یادداشت کارمزد، تخفیف و تمبر

یادداشت خسارت پرداختی

یادداشت سایر هزینه های بیمه ای

یادداشت سهم صندوق خسارتهای بدنی

یادداشت سود سپرده واگذاری اتکائی سود سپرده قبولی اتکائی

یادداشت ذخائر فنی در پایان دوره عملکرد ذخائر فنی در ابتدای دوره عملکرد

یادداشت درآمد سرمایه گذاریها

یادداشت هزینه های اداری و پرسنلی و سایر هزینه ها

یادداشت سایر درآمدها

یادداشت مالیات

جدول صورتحساب مالی سود

یادداشت سود انباشته در ابتدای دوره و تعدیلات طی دوره

یادداشت اندوخته قانونی و اندوخته سرمایه ای

یادداشت سود قابل تخصیص و سود انباشته در پایان دوره

نتیجه گیری

منابع

خرید و دانلود | 57,000 تومان
تبلیغات متنی