امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پروژه مالی پیمانکاری شرکت ایزوگام شرق

0

تعداد صفحات: 59 صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

موضوع تحقیق

اهمیت و ضرورت موضوع

اهداف تحقیق

محدودیت های تحقیق

دامنه تحقیق

فصل دوم ادبیات و سوابق تحقیق

مطالعات نظری و تاریخچه موضوع

انواع قراردادهای پیمانکاری

قرارداد براساس مواد و دستمزد

ویژگیهای صنعت پیمانکاری

مرحله ١ - مطالعات مقدماتی طرح

1-1 -مطالعات تحقیقاتی و بنیادی

2-1مطالعات شناسایی طرح

3-1- تهیه طرح مقدماتی

4-1-تهیه نقشه ها ومشخصات اجرایی طرح

مرحله 2- انتخاب پیمانکار

1-2دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح

2-2تسلیم قیمت پیشنهادی و ضمانتنامه شرکت در مناقصه

3-2انتخاب پیمانکار

-3مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار

1-3تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات

2-3انعقاد قرارداد با پیمانکار

٣-3- ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه

4-3تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت

5-3اخذ پیش پرداخت

-4مرحله شروع عملیات اجرایی

1-4تاسیس و ایجاد کارگاه

2-4تخصیص تنخواه گردان به کارگاه

3-4مخارج اجرای طرح

4-4تنظیم صورت وضعیت موقت کارها

5-4پرداخت وجه صورت وضعیت موقت کارها

-5مرحله خاتمه کار

1-5 تحویل موقت

2-5 ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات

3-5 ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت

4-5 تهیه صورت وضعیت قطعی

6-5 برچیدن کارگاه

7-5دوره تضمین

8-5تحویل قطعی

9-5 استرداد نصف دیگر وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)

حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

موسسات پیمانکاری برای حسابداری

-1روش درصد پیشرفت کار

-2 روش کار تکمیل شده

انتخاب روش

درآمد پیمان

مخارج پیمان

شناخت درآمد و هزینه های پیمان

افشا در صورت سود و زیان

تعریف بازار

مراحل تکامل بازار

خدمات بازاری

انواع بازار

الگوهای تقسیم بازار

مراحل تحقیق بازار

آمیخته بازاریابی (MARKETING MIX)

اهداف قیمت گذاری

عوامل مؤثر بر قیمت

استراتژی های تبلیغاتی

مذاکره

قرارداد

بهره وری

ارزش

خلاصه ای از قانون نظام صنفی

کمیسون های اتحادیه های صنفی

تعاریفی در رابطه با قانون کار

تعهد اخلاقی و انضباط حرفه ای

فصل سوم جمع آوری داده ها و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها

جمع آوری اطلاعات و یافته ها

شرکت تولیدی ایزوگام شرق

لیست گروهها بهمراه سرفصلهای کل وابسته

گروه حساب 1- دارائیهای جاری

کد کل

عنوان حساب

ثبت عملیات مالی (در دفاتر پیمانکار)

فصل چهارم نتیجه گیری، پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات

نقاط قوت و ضعف

منابع

ضمائم و پیوستها

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی