امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه مالی انبارداری فرش مشهد

0

تعداد صفحات: 38 صفحه

مقدمه

تعریف انبار

جایگاه انبار

اهداف و وظایف انبار

انواع انبارها

انواع موجودی های انبارها

سیستم انبارداری و مزیت های آن

وظایف انبار دار

وظایف مدیر انبارها

وظایف رئیس یا متصدی انبار

انتظارات مدیریت یک موسسه از سیستم کنترل انبارها

طراحی و برنامه ریزی تأمین کالا

تعریف طبقه بند و نکات مهم دراجرای آن

عوامل مؤثر در انتخاب سیستم وشیوه طبقه بندی

انواع طبقه بندی کردن

تعریف کد گذاری

فواید کد گذاری

انواع روش کد گذاری

تعریف سیستم اطلاعاتی انبار

بخش های درگیر در سیتسم اطلاعاتی انبار

انواع هزینه ها

خرید خارجی

نحو سفارش کالا در انبار

نقاط ضعف

ثبت های حسابداری

برگ درخواست تحویل کالا از انبار

خلاصه پرداخت های تنخواه گردان

فرم استعلام بهاء

منابع

خرید و دانلود | 39,000 تومان
تبلیغات متنی