امروز جمعه 11 اسفند 1402

انبارداری اتحادیه فرهنگیان - انبارداری صنعتی

0

تعداد صفحات: 68 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

اهمیت تحقیق

هدف از تحقیق

فرضیه های تحقیق

محدودیتهای تحقیق

اهمیت و ضرورت موضوع

بیان مسئله

فصل دوم: ادبیات و سوابق تحقیق

مقدمه

چارت تشکیلاتی سازمان

اصول کلی کنترل موجودیها

حفاظت از موجودیها

انبارداری و عملیات روزمره آن

سازمان و محل انبار در اتحادیه

ایمنی انبار در اتحادیه

سازمان داخلی انبارها

طبقه بندی و کدگذاری موجودیها

تکنیکهای کنترل و مدیریت موجودیها

سیستم ثبت دائمی

مزایای عمده سیستم ثبت دائمی

تعیین با صرفه ترین مقدار برای نگهداری موجودیها

شمارش موجودیها

سیستم های ثبت موجودی ها

سیستم ثبت ادواری

سیستم ثبت دائمی

روش شناسایی ویژه موجودیها

روش اولین صادره از اولین وارده

روش اولین صادره از آخرین وارده

روش میانگین موزون

DFD های سیستم انبار سازمان

نمودار ERD

نمودار سطح دو

فعالیتهای موجود در سیستم انبار شرکت

فرمها و گزارشهای موجود در سازمان

پوشه مشتریان و بازاریابها (برگه لوت)

برگ خروج

فاکتور فروش

فرم بایگانی فروش

فرم کالاهای برگشت از خروج

فرم کالاهای برگشتی از خرید

فرم رسید وجه و چک ها

برگ هزینه

بررسی بهره وری سیستم دستی در سازمان و ارائه یک طرح کلی برای ماشینی کردن سیستم انبار

فصل سوم: روش تحقیق

کاهش هزینه ها (اعم از نیروی انسانی و هزینه های دیگر)

بهینه سازی امر خرید و فروش

افزایش احاطه مدیر بر مبادلات روزمره سازمان

صورتحساب عملکرد اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان استان خراسان رضوی

در سال X138

صورتحساب سود و زیان اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان استان خراسان رضوی

در سال X138

صورتحساب تقسیم سود ویژه اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان استان خراسان رضوی

در سال X138

صورتحساب عملکرد اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان استان خراسان رضوی

در سال x138

صورتحساب سود و زیان اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان استان خراسان رضوی

در سال x138

صورتحساب تقسیم سود ویژه اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان استان خراسان رضوی

در سال x138

تهیه فرمهای موردنیاز

دفتر روزنامه

کاربرگ

اصلاح حسابهای دفتر کل

ثبت بستن حسابهای موقت در دفتر روزنامه

خلاصه سود و زیان

دفتر کل یا حساب T

تهیه تراز آزمایشی

فصل چهارم: نتیجه گیری

(دریافتهای نقدی)

(پرداختهای نقدی)

(سند حسابداری)

(دفتر روزنامه)

حساب… (دفتر کل)

منابع و ماخذ

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی