امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی تجزیه و تحلیل ساختارسازمانی شرکت شهاب خودرو

0

تعداد صفحات: 90 صفحه

مقدمه

فصل اول (ادبیات موضوع)تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار سازمانی

مفاهیم و اصطلاحات سازمان

روابط سازمانی

ترکیب سازمانی (نمودار سازمانی)

سطوح سازمانی

واحدهای صف وستاد

تفویض اختیار

تشکیلات سازمانی

وظیفه (شغل)

مسئولیت

اختیار

مقام

واحد تشکیلات و روش ها

وظایف واحد تشکیلات وروش ها

هدفهای واحد تشکیلات و روش ها

ساختار سازمانی

اجزای اصلی ساختار سازمانی

نمودار سازمانی

تعریف

ارکان اصلی نمودار

نکات مهم در تهیه نمودار سازمانی

راهنمای سازمان و مواردی که نمودار سازمانی نمایش می دهد

سازمان هایی که می توان برای آنها طراحی ساختار نمود

نشانه های ضعف ساختار سازمانی

مراحل سازماندهی رسمی (دیدگاه اندیشمندان کلاسیک)

تقسیم بندی کل سازمان به چند جزء اصلی(تقسیم بندی افقی)

برقراری روابط بر اساس اختیارات (تقسیم بندی عمودی)

مرتبت ساختن سلسله مراتب افقی

تعیین پست سازمانی کارکنان (تهیه شرح شغل و شرایط احراز شغل)

تعریف کار

تعریف وظیفه

تعریف شغل

تعریف و مفهوم تجزیه و تحلیل شغل

نتایج تجزیه و تحلیل مشاغل

کاربردهای تجزیه و تحلیل شغل

مراحل تجزیه وتحلیل شغل

روشهای جمع آوری اطلاعات

روش مشاهده

روش مصاحبه

روش پرسشنامه

روش تلفیقی

روش نشست متخصصان

روش استفاده ازسوابق گذشته

تعریف طراحی شغل

عوامل موثر بر طراحی شغل

هویت وظایف

تهیه و تدوین شرح شغل

تعریف شرح شغل

تعیین شرایط احراز شغل

عوامل تشکیل دهنده ی شرایط احراز شغل

مزایا و نتایج تجزیه و تحلیل شغل

ارزیابی و طبقه بندی مشاغل

تعریف طبقه بندی مشاغل

فواید و کاربرد های طبقه بندی مشاغل

روشهای ارزیابی و طبقه بندی مشاغل

روش درجه بندی

روش امتیازی

روش طبقه بندی

روش مقایسه عوامل

روش شخص و شغل

فصل دوم (معرفی مکان کار آموزی) شرکت شهاب خودرو (سهامی عام)

تاریخچه

موضوع شرکت طبق مفاد اساسنامه

انواع تولیدات, محصولات و ظرفیت اسمی کارخانه

ارکان اصلی شرکت

روزنامه کثیرالانتشار شرکت

منابع و امکانات در اختیار شرکت

نقشه و کروکی جانمایی Layout

تعداد کل پرسنل شرکت در پایان سال

وضعیت سیستمهای اطلاعاتی و مدیریتی مورد استفاده شرکت

برنامه های آتی جهت استقرار سیستمهای نوین مدیریت

خلاصه برنامه استراتژیک، چشم انداز، ماموریت و ارزشهای سازمانی شرکت

آرمانvision

بیانیه چشم انداز vision statement

بیانیه ماموریت mission statement

شعارMotto

ارزشهای محوری سازمانی Value & Belives

اهداف بلند مدت کیفی (سطح سازمان) طی برنامه ساله راهبردی

اهداف بلند مدت کمی (سطح سازمان) طی برنامه ساله راهبردی

بررسی عوامل محیطی بر اساس مدلPEST

فرآیندهای پشتیبانی بر اساس زنجیره ارزش پورتر(porter chain value)

تجزیه و تحلیل رقابت CPM

راهبردهای کلان (اصلی) شرکت شهاب خودرو

اقدامات انجام شده جهت بهبود وضعیت تولید

ارتقاء کیفیت

فعالیتهای شرکت درطول سال در جهت استقرار نظام کیفیت

سایر اقدامات جهت بهبود کیفیت و کمیت محصولات

تعمیرات و نگهداری

فعالیتهای ایمنی و بهداشت صنعتی

فعالیتهای مهندسی

اطلاعات نیروی انسانی

سیاست ها و برنامه های شرکت در زمینه نیروی انسانی

ترکیب نیروی انسانی بر حسب نوع استخدام

فصل سوم شناخت وضعیت سیستم موجود

معرفی واحد مربوطه (واحد سیستم ها و روشها)

فعالیتهای بخش تشکیلات و روشها

فعالیتهای انجام شده در شرکت

معرفی فازهای پروژه سازماندهی واحد تزئینات

فاز اول پروژه (تعریف مشاغل واحد تزئینات)

مطالعه اولیه

تشکیل جلسه با مسئولین واحد تزئینات

طرح موضوع با مدیریت سازمان

اخذ مجوز ایجاد تغییرات جدید

طراحی فرم شناخت مشاغل

تشکیل جلسه با مدیریت واحد اداری و منابع انسانی

مطالعه و بررسی فرمهای تکمیل شده شناخت اولیه شغل کارگران

تدوین شرح وظایف شغلها

فاز دوم پروژه (طراحی ساختار سازمانی)

فصل چهارم تجزیه و تحلیل سیستم مطرح شده

مبنای سازماندهی

سازماندهی بر مبنای نوع وظیفه

ویژگیهای این نوع ساختار

ویژگیهای محتوایی

چگونگی فعالیت سیستمهای درون سازمانی

نقاط قوت این نوع ساختار

نقاط ضعف

سازمان بر مبنای نوع محصول

ویژگیهای این نوع ساختار

سازمان بر مبنای منطقه عملیات (جغرافیایی)

ویژگیهای این نوع ساختار

سازمان بر مبنای مشتری و مخاطب

ویژگیهای این نوع ساختار

سازمان بر مبنای ساخت ویژه کار موقت (ادهوکراسی)

ویژگیهای این نوع ساختار

سازمان بر مبنای ساخت ماتریسی

انواع ساختار ماتریسی (نوع موقت نوع دائمی)

ویژگیهای این نوع ساختار

سازمان با ساخت های جدید

مهمترین ساخت های جدید سازمان ها

ویژگیهای مشترک سازمانهای جدید

مدیر پروژه در سازمانهای امروزی

ویژگیهای اصلی یک پروژه

ساختار سازمانی پروژه ای

مدیریت پروژه

شرایط بکارگیری ساختار پروژه ای

محیط پروژه

مدیریت زمان پروژه

نوع ساختار سازمانی در شرکت شهاب خودرو

ویژگیهای ساختار وظیفه ای شرکت

ویژگیهای ساختار وظیفه ای شرکت

ویژگیهای محتوایی

چگونگی فعالیت سیستمهای در شهاب خودرو

نقاط قوت ساختار وظیفه ای شهاب خودرو

نقاط ضعف ساختار شهاب خودرو

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

نکته مهم

مزایا و نتایج تجزیه و تحلیل شغل در واحد تزئینات

فواید و کاربرد های طبقه بندی مشاغل در واحد تزئینات

طرحهای پیشنهادی جهت بهبود کیفیت نیروی انسانی

منابع

خرید و دانلود | 63,000 تومان
تبلیغات متنی