امروز دوشنبه 01 مرداد 1403

بررسی رابطه تک فرزندی با اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان

0

تعداد صفحات : 75 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهمیت پژوهش

فرضیه پژوهش

تعاریف عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری

اختلالات رفتاری

تعاریف اختلالات رفتاری

رفتار بهنجار

برآورد درصد شیوع اختلالات رفتاری

بررسی مختصری از تاریخچه و علل اختلالات رفتاری

اصل فراموش شده ژنتیک

ارتباط نقش سیستم ایمنی با افزایش مشکلات رفتاری

دسته بندی اختلالات رفتاری

انواع اختلالات رفتاری موجود در هر گروه از دسته بندی های گروه ترویج روانپزشکی

چگونگی ارتباط با والدین با فرزندان و تاثیر آن بر ویژگی های رفتاری آنان

چگونگی بروز اختلال در رفتار از نظر رفتار گرایان

روشهای رفتار درمانی

اختلالات رفتاری در کودکان تک فرزند و چند فرزند شهر تهران

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری

ابزار پژوهش

اعتبار پرسشنامه راتر

پایایی آزمون راتر

روش اجرای تحقیق

روش تحلیل آماری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیتها

منابع

پیوست

پرسشنامه

پرسشنامه مشخصات مربوط به دانش آموز

خرید و دانلود | 57,000 تومان
تبلیغات متنی