امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

مقایسه آموزش و پرورش پرتغال

0

ساختار آموزشی

به طور کلی می توان گفت که ساختارآموزشی کشور پرتغال بر ساختار ذیل استوار می باشد:

آموزش پیش دبستانی(مهدهای کودک)

آموزش پایه

آموزش پایه خود شامل سه مرحله است: مرحله اول- مرحله دوم-مرحله سوم

آموزش مقدماتی متوسطه

آموزش تکمیلی متوسطه

آموزش متوسطه حرفه ای

آموزش متوسطه عمومی CT و CSPOP

آموزش غیر دانشگاهی (پلی تکنیک)

آموزش دانشگاهی

آموزش پیش دبستانی

ساختار آموزشی

آموزش پیش دبستانی ازسنین3تا5 سالگی اختیاری بوده ودرمهدهای کودک دولتی وخصوصی ارائه می شود.مهدهای کودک دولتی رایگان است واین درحالیست که مهد کودک های خصوصی به اخذ شهریه مبادرت می نمایند.آموزش پیش دبستانی بخش جدایی ناپذیر نظام آموزشی دولتی تلقی می شود که درقانون ژوئیه 1975برآن تأکیدشده است.

دراین نظام اهداف آموزش دبستانی تعیین شده ودانشسرای تربیت معلمان مهدکودک دایرمی شود.همچنین دردهه 1970،خدمات آموزشی مختلف مهد کودک که بعداً به گروه های متعددی تقسیم شد،تحت نظارت وهماهنگی وزارت آموزش ووزات کار وتأمین اجتماعی قرار داشت.آموزش پیش دبستانی اختیاری بوده وبه کودکان سه تا شش سال (سن قانونی شروع آموزش پایه) ارائه می شود.کودکان این گروه سنی عموماً درمهد کودک حضور می یابند.شبکه های دولتی وخصوصی از مهدکودک ها زیرنظروزارت آموزش فعالیت می کند که سرپرستی وفعالیت آنان تحت نظارت مدیریتهای آموزش منطقه ای قرار دارد.شبکه ای ازموسسات پیش دبستانی که توسط MESS واز طریق مراکز تأمین اجتماعی منطقه ای اداره می گردد نیز مهد کودک های دولتی وخصوصی را دربرمی گیرد.

اکثر موسسات دولتی وخصوصی زیرنظرMESS امکانات مراقبتی شیرخوارگاهی برای کودکان ازبدو تولد تا سه سالگی را فراهم می نمایند.اگر چه در شبکه دولتی وزارت آموزش رشد بسیار سریعی طی دهه گذشته رخ داده است،اما این شبکه کمتر ازنصف ظرفیت کل مهد کودک ها را دربر می گیرد.درمقابل، دیگرموسسات اکثراً وابسته به موسسات خصوصی بوده یاموسسات خصوصی- تعاونی می باشند.طبق آمارسال 1992حدود9/49% ازکودکان 3 تا 6 ساله در مهد کودک حضور یافتند که حدود 40% آنان در مهد کودک های دولتی وابسته به وزارت آموزش،115درصددرموسسات خصوصی یا تعاونی و45% در نهادهای وابسته به MESS حضور داشتند.درمدارس وابسته به MESS اولویت با کودکانی است که خانواده های آنان ابزار مالی واجتماعی لازم در اختیار ندارند.حضور درمهد کودک های وابسته به وزارت آموزش رایگان است اما در مراکز وابسته به MESS والدین،متناسب با درآمد خانواده(ازنهادهای دولتی یاخصوصی غیرانتفاعی)بخشی ازمخارج رامتقبل می شوند.

تبلیغات متنی