امروز دوشنبه 01 مرداد 1403

مقایسه آموزش و پرورش کانادا

0

ساختار کلی و سیاستهای آموزشی

ساختار سازمانی نظام آموزشی

نظام آموزشی و ساختارآن درایالات و قلمروهای کانادا به کلی با یکدیگرمتفاوت اند.اما به طورکلی می توان گفت نظامهای آموزشی کشورکانادا ازیک دوره پیش دبستانی با مدت زمانی1تا2سال؛مقطع آموزش ابتدایی با مدت زمان 5 تا 8سال و مقطع آموزش متوسطه، تا پایان پایه12تحصیلی؛متشکل شده است.

سیاست های آموزشی

از آنجاییکه وظیفه رسیدگی و نظارت برحوزه آموزش درکشورکانادا به طور کامل درحوزه اختیارات ایالات وقلمروهای کشور قرار دارد از این روی هیچگونه نظام آموزشی فدرالی در این کشور وجود ندارد.به دیگر سخن نوعی تعهد ملی نسبت به حوزه آموزش دراین کشور به چشم خورده وآموزش پایه برای کلیه شهروندان کانادایی آزاد و رایگان می باشد.البته دراین میان هر ایالت با وجود تشایه در اغلب زمینه ها با سایر ایالات،علائق منطقه ای خاص خود را نیزدنبال می نماید.درحوزه آموزش عالی، موسسات به دو دسته کالج های ایالتی ودانشگاه ها تقسیم می گردند..درکشورکانادا تفاوتهای عمده ای میان نظام آموزشی ایالات مختلف مشهود می باشد.به نحویکه درکشورکانادا برخلاف سایرکشورها که کلاس4دبیرستان آخرین سال تحصیلی مقطع متوسطه محسوب می گردد؛ درکشورکانادا براساس قوانین خاص ایالتی هرایالت پایان مقطع متوسطه در ایالات مختلف از سال11تا13ادامه می یابد.آموزش عالی درکشورکانادا ازطریق موسسات آموزش عالی تحت عناوین ذیل به دانشجویان ارائه می گردد:

تبلیغات متنی