امروز جمعه 11 اسفند 1402

موضوعات پایان نامه کارشناسی روانشناسی تربیتی

0

موضوعات پایان نامه کارشناسی روانشناسی تربیتی

طراحی و تدوین الگوئی جهت زمینه سازی رشد خلاقیت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسی آموزش دوره راهنمائی در ایران

بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت شامل: روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی)و آشفتگی روان شناختی دانشجویان

شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی مؤثر بر شادمانی

طراحی الگویی جهت بررسی نقش متغیرهای فردی، خانوادگی، روانشناختی و فراشناختی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

رابطه الگوهای فرزندپروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی فرزندان

طراحی الگوئی جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس مدل تیمز 99 (TIMSSR)

طراحی مدلی جهت بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی

بررسی رابطه بین یادگیری مشارکتی و مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تبلیغات متنی