امروز شنبه 12 اسفند 1402

منابع آزمون دکترای مدیریت مالی

0

آمار و روش تحقیق

1- آمار دوجلدی عادل آذر

2- روش تحقیق بازرگان (برای تمام دانشگاهها)

3- روش تحقیق خاکی (برای دانشگاه آزاد)

بازارها و موسسات مالی

1- مبانی بازارها و نهادهای مالی فبوزی ترجمه عبده تبریزی،

تئوریهای مالی و مدیریت مالی پیشرفته / مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

1- مالی میانه پارسائیان

2- تئوری نوین سرمایه گذاری 2 جلدی هاگن ترجمه پارسائیان

3- مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و تلنگی

4- مهندسی مالی راعی و سعیدی

5- مهندسی مالی صالح آبادی و سیاح

6- مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته جونز ترجمه تهرانی

7- تئوری های مالی کاپلن ترجمه تهرانی

8- مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار جهانخانی و پارسائیان

9- بورس اوراق بهادار جهانخانی و پارسائیان

10- مجموعه مقالات جهانخانی

11- مجموعه مقالات عبده

12- مالی نوین اسلامی بیدگلی

تئوری های مدیریت و رفتار سازمانی

1- دفت

2- هچ، ترجمه دانایی فرد

3- تئوری های سازمان رابینز، ترجمه اعرابی و پارسائیان

4- اسکات(تهران)

5-  تئوری های سیدجوادین

6- رفتارکتاب های سیدجوادین

7- رفتار رابینز (یک جلدی و 3 جلدی)

اقتصاد مدیریت

1- اقتصاد مدیریت تفضلی

2- اقتصاد خرد و کلان

3- اقتصاد مدیریت پیشرفته حمیدی زاده

زبان تخصصی

1- 504

2- 1100

3- Essential words for the TOEFL

4- گرامر عباس فرزام

منابع آزمون دکترای مالی دانشگاه علامه طباطبایی (آزمون تستی)

* دروس مرحله اول:

- زبان عمومی

* دروس مرحله دوم:

- زبان تخصصی ضریب 4

- مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، تئوریهای مالی و مدیریت مالی، بازارها و موسسات مالی ضریب 3

- آمار و روش تحقیق، تئوریهای سازمان و مدیریت، اقتصاد مدیریت ضریب 2

منابع آزمون دکترای مالی دانشگاه تهران (آزمون تشریحی)

* دروس مرحله اول:

- زبان عمومی

* دروس مرحله دوم:

- زبان تخصصی ضریب 4

- مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، تئوریهای مالی و مدیریت پیشرفته، بازارها و موسسات مالی، ضریب 3

- آمار و روش تحقیق، تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی، ضریب 2

منابع آزمون دکترای مالی دانشگاه شهید بهشتی (آزمون تشریحی) - یک مرحله

- زبان تخصصی ضریب 2

- تئوری های مدیریت، مدیریت مالی پیشرفته، مدیریت سرمایه گذاری، ضریب 3

- آمار و روش تحقیق، اقتصاد ضریب 2

تبلیغات متنی