امروز جمعه 11 اسفند 1402

نمونه سوالات تراشکاری داخلی وخارجی

0

نام حرفه:   تراشکاری داخلی وخارجی                    کد استاندارد:1/010/41-3115

زمان پاسخگویی:   40 دقیقه

--------------------------------------------------------------------------

1-    برای بستن قطعات بزرگ ویا قطعات با فرم نا منظم از کدام وسیله استفاده می شود؟

الف)صفحه مرغک               ب)چهارنظام منظم          ج)صفحه نظام                 د)سه نظام تقسیم

2-در صورتیکه نوک رنده از مرکز کار بالاتر باشد زوایای قلم نسبت به زوایای اصلی  تیز شده چه تغییری می کند؟

الف)زاویه براده کم وزاویه آزاد زیاد می شود               ب)زاویه براده زیاد وزاویه آزاد کم می شود

ج)زاویه براده وآزاد کم می شود                                  د)زاویه براده وآزاد زیاد می شود

3-اندازه اسمی مته مرغک برابر چیست؟

الف)قطر استوانه وسط مته مرغک                              ب)اندازه شیب مته مرغک

ج)قطر استوانه کوچک مرغک                                    د)اندازه طول مته مرغک

4-فرمان یا دهان اژدر وسیله ای است برای:

الف)اندازه گیری قطر خارجی                       ب)اندازه گیری قطر داخلی

ج)کنترل قطر خارجی یک قطعه که بین حداقل وحداکثر اندازه مجاز قرار دارد

د) کنترل قطر سوراخ یک قطعه که بین حداقل وحداکثر اندازه مجاز قرار دارد

5-رنده سر گرد جزو کدام نوع از رنده ها زیر می باشد؟

الف)داخل تراشی                   ب)فرم تراشی                       ج)پیشانی تراشی                         د)رو تراشی

6-برای دور کردن قطعات در موقع بستن دوباره از کدامیک از وسایل اندازه گیری استفاده می شود؟

الف)ساعت اندیکاتور                 ب)راپرتورها                          ج)رنده تراشکاری                      د)مرغک

7)علت دو تکه بودن بستر دستگاه تراش (پل)چیست؟

الف)سهولت در جابجایی وحمل نقل دستگاه                   ب)تراشیدن قطعات با قطر بزرگ

ج)بستن لنت یا کمربند                                               د)بستن صفحه مرغک

8-برای انتقال اندازه قطر شیارها ی داخلی از کدام وسیله انداز ه گیری استفاده می شود؟

الف) پرگار دایره زن           ب)پرگار خارجی              ج)پرگار پاشنه فنری داخلی                د)پرگار فنری خارجی

9- برای بستن قطعات بلند که طول آنها بیشتر از 5 برابر قطرشان می باشد از کدام وسایل زیر استفاده می شود؟

الف) سه نظام                    ب)دو نظام                  ج)    چهار نظام                      د)سه نظام و مرغک باهم

10- متعلقات(تجهیزات جانبی) ماشین تراش عبارتند از:

الف) بستر- سوپرت- چهارنظام- صفحه مرغک

ب) سه نظام- چهارنظام- صفحه مرغک- دستگاه مرغک

ج) میله هادی- میله پیچ­بری- جعبه دنده- سه نظام و چهار نظام

د)ریل –پل دستگاه –میله پیچ بری – سه نظام

11- رنده داخل تراشی را بایستی:

الف) بلند و در مرکز کار تنظیم نمود                      ب) حتی­الامکان کوتاه و در مرکز تنظیم نمود

ج) کوتاه و پایین­تر از مرکز تنظیم نمود                  د) کوتاه و بالاتر از مرکز تنظیم نمود

12-اگر جنس رنده تراشکاری فولاد تندبر و قطر قطعه کار معادل d=30 mm باشد سرعت برش نیز برابر v=30 m/minباشد تعداد دور دستگاه تراش را حساب کنید؟

الف) 273 دور بر دقیقه       ب) 263 دور بر دقیقه            ج) 318 دور بر دقیقه              د) 278 دور بر دقیقه

13-سرعت برش به کدام یک از عوامل زیر بستگی ندارد؟

الف) قطر قطعه کار                 ب) جنس قطعه کار          ج) مواد خنک کاری             د) جنس ابزار برنده

14-ساعت اندازه گیری (اندیکاتور) وسیله ای است برای.................

  الف) انتقال اندازه                                                                           ب) اندازه گیری سطح    

  ج) کنترل و دور نمودن قطعه کار و تعیین اختلاف سطح                           د) اندازه گیری شیارها  

15- در استفاده از سنگ دیواری برای تیز کردن ابزار فاصله مناسب تکیه گاه سنگ با قرص سنگ سنباده چقدر است؟

الف) 1 میلیمتر          ب) 2تا3  میلیمتر                 ج) 8 میلیمتر                      د) 10 میلیمتر

 

16-زاویه گوه زاویه بین سطوح............... و................. میباشد.

الف)آزاد وبراده فرعی         ب)سطح براده وسطح آزاد    ج)آزاد فرعی وبراده فرعی      د)براده فرعی وتمایل

17-یکی ازدقیق ترین روشهای درتراشکاری کدام است؟

    الف) بستن قطعه به سه نظام                                    ب) بستن قطعه به چهار نظام

    ج) بستن قطعه بین دومرغک                                  د) بستن قطعه به سه نظام ومرغک

18-درهنگام روشن کردن سنگ کدامیک ازنکات زیررابایددرنظرگرفت؟

الف) سنگ صاف وتکیه گاه تنظیم شود.                 ب)تکیه گاه تنظیم و از عینک ایمنی استفاده شود.

ج)حفاظهابستهوسنگبدونترکولبپریدگیباشد.             د)از عینک و کلاه ایمنی استفاده شود

19-برای کنترل زوایای رنده ازچه وسیله ای استفاده می کنند؟

الف)شابلن                               ب)گونیا                                ج)تراز                          د)کولیس

20-نقش جعبه دنده اصلی در دستگاه تراش چیست؟

الف)برای تغییر دورهای مختلف دستگاه                          ب)برای تغییر مقدار ‍‍‍پیشروی سوپرت

ج)حرکت میله پیشروی                                              د)حرکت پیچ بری را تنظیم می کند

21- برای بستن قطعات کار بین دو مرغک نیاز به کدام یک از وسایل زیر می باشد؟

الف)سه نظام –صفحه مرغک     ب) چهارنظام -مرغک   ج)کمربند  -مرغک       د)صفحه مرغک گیره قلبی

22-زاویه خزینه مته مرغک ها معمولا چند درجه می باشد؟

الف)30                              ب)60                            ج)45                            د)118

23-دستگاه سوپرت اصلی حرکت خود را برای پیشروی به چه وسیله ای دریافت می کند؟

الف)محور اصلی            ب)جعبه دنده اصلی              ج)میله هادی و کششش                د)میله پیچ بری

24-تقسیمات حلقه سوپرت فوقانی (دستی)............و یک دور کامل آن چندمیلیمتر می باشد؟

الف) 2./. ملیلیمتر-3 میلیمتر                                           ب) 25./. ملیلیمتر-2 میلیمتر 

  ج) 2./. ملیلیمتر-4 میلیمتر                                          د)   25./. ملیلیمتر-3 میلیمتر

25-بعد از اتمام کار برای تمیز کردن براده­ های دستگاه تراش چگونه عمل می کنیم؟

الف) چنگگ مخصوص ویا آهن ربای برای براده های آهنی           ب) هوای فشرده جهت پاکسازی براده­ها

ج)با فشار آب صابون                                                         د)همه موارد

تبلیغات متنی