امروز جمعه 11 اسفند 1402

آشنایی باعیوب جوش

0

آشنایی باعیوب جوش

.under cut     1.  زیربرش یا خوردگی کناره ها

Over Lap      2.  سر رفتن

3Black Point     3.  چاله سیاه

4      spatter .  پاشش مذاب

5      Arcstrics .  لکه قوس

.LoF       6.  عدم نفوذ کافی

.LOP        7.  عدم ذوب کافی

8         Prosity .  تخلخل

9         crack  .  ترک

slag inclusion      10.  سرباده حبس شده

  11    .concavity.  تقعر در گرده جوش

.convexity       12.  تحدب دو گرده جوش

تبلیغات متنی