امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

سوالات لوله کش گاز خانگی وتجاری

0
 

حرفه:  کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی وتجاری درجه 3(صنعت ساختمان)

8-71/22/3/1/1:       کد استاندارد

مدت پاسخگویی: 60 دقیقه                                                                تعداد سوالات:40

.............................................................................................................................................

1- فاصله بست های فلزی لوله های گاز روکار برای لوله یک اینچ نباید بیشتر از

الف) 1/5 متر                *ب) 2 متر                          ج) 5 / 2   متر                     د)3 متر

2- فشار داخل لوله های گاز قبل از رگولاتور چند پوند بر اینچ مربع است؟

الف– 75 پوند         *ب- 60 پوند              ج- 40 پوند               د- 20 پوند

3- کدام یک از شیرهای زیر مناسب لوله کشی گاز خانگی می باشند؟

الف- شیر واشری            ب- شیر سر شیلنگی       ج- شیر کشویی                  *د-شیر ربع گرد توپکی

4-در لوله کشی گاز خانگی لوله های توکار لوله های گاز را با چه وسیله ای عایق بندی می کنند؟

الف- با رنگ روغنی               ب- با رنگ پلاستیک        *ج- با نوار و پرایمر                د- با ضد رنگ

5-رگولاتور گاز خانگی در کجا نصب می شود؟

*الف- بعد از شیر میتر استاپ   ب- قبل از شیر میتر استاپ     ج- بعد از کنتور          د- بر روی خط اصلی

6- جهت عایق کاری لوله های تا قطر" 2 از نوار عایقکاری با چه قطری استفاده می شود ؟

الف - 2سانتی متر          ب- 4 سانتی متر                  *ج- 5 سانتی متر               د- 7 سانتی متر

7- جهت نشت یابی لوله کشی گاز خانگی از کدام یک از موارد زیر استفاده می شود؟

الف-آب                        ب- روغن                          ج- شعله                    *د- مایع ظرفشویی رقیق شده

8- مقاومت الکتریکی نوار عایق بندی به چه مقدار است؟

*الف- 10000 ولت            ب- 1000 ولت                 ج- 100 ولت                    د- 10 ولت

9- ارزش حرارتی گاز طبیعی ایران حدودا" چقدر است؟

الف- 100 کیلو کالری          ب- 1000 کیلو کالری    *ج- 10000 کیلو کالریث           د- 100000 کیلو کالری

10- سایز لوله های گاز به چه عواملی بستگی دارد؟

الف- نوع لوله   ب- کل مصرف وسایل گاز سوز   ج- طولانی ترین مسیر لوله  د- کل مصرف و طو لانی ترین مسیر

11- گاز های تشکیل دهنده گاز طبیعی عبارتند از؟

*الف- 86 % متان، 10 % اتان                     ب- 10 % متان، 86 د% اتان

ج- 50 % بوتان، 50 % پروپان                              د- 50 % متان، 50 % اتان

12- کنتور گاز مصرف را بر حسب چه واحدی نشان می دهد؟

CM3/H- د              M3/H- ج*        LIT/MIN- ب               LB/IN الف 2

13-جهت تست آب بندی لوله های گاز خانگی از کدام یک از موارد زیر استفاده می شود؟

الف- اکسیژن                      ب- هیدروژن                    ج- آ ب                         *د- هوا

14-لوله کشی گاز رو کار را با چه وسیله ای عایق بندی می کنند؟

الف- نوار و پرایمر      *ب- رنگ روغنی           ج- رنگ پلاستیک               د- نیازی به عایق کاری ندارد

15- مصرف روشنایی گازی چند متر مکعب در ساعت است؟

*الف- 0.1                ب-1                           ج-1.5                              د-2

16-در لوله کشی گاز خانگی تا چه قطری می توان از اتصالات ددنه ای استفاده کرد؟

الف-" 1 اینچ        *ب- " 2 اینچ               ج- " 3 اینچ                   د- " 4 اینچ

-17- با چه وسیله ای از لوله اصلی گاز جهت مصارف خانگی  و تجاری انشعاب می گیرند؟

الف-سوراخ نمودن لوله         ب- سه راه ی پچی *             ج- تی سرویس           د- میترا شاپ

18- در لوله کشی گاز از چه لوله هایی نمی توان استفاده کرد؟

الف-لوله های فولادی ب- لوله های مانیسمان *ج- لوله های مسی د- لوله های گالوانیزه

19- طولانی ترین مسیر لوله کشی گاز جهت محاسبات قطر لوله کدام است؟

الف- فاصله کنتور تا آخرین مصرف کننده          ب- فاصله کنتور تا اولین مصرف کننده

*ج- فاصله رگو لاتور تا دور ترین مصرف کننده     د- فاصله شیر اصلی تا آخرین مصرف کننده

20-طول رزوه برای لوله 1/2اینچ در لوله کشی گاز به چه مقدار باید باشد؟

الف-21 میلیمتر       ب- 28 میلیمتر           *ج- 19 میلی متر              د- 22 میل م یت

21- فاصله کنتور گاز با کنتور برق چقدر باید باشد؟

 

 

تبلیغات متنی