امروز جمعه 11 اسفند 1402

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان

0

واحد تحلیل - صدیقه نظرشعار

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شبکه پخش توتال

واحد تحلیل: خرده فروشانی که در صنعت خدمات اتومیبیل فعالیت دارند.

واحد مشاهده: کلیه اتوسرویسهایی که با شرکت پخش توتال در مناطق 22 گانه تهران در حال همکاری هستند.

سطح تحلیل: خرد

روش تحقیق: پیمایشی – در این روش کنش و واکنش های میان عوامل بوجود آورنده تغییر یا رشد و توسعه وارسی می شود. تحقیق پیمایشی روشی است برای گرداوری داده ها که در آن از گروههای معینی از افراد خواسته می شود تا به تعدادی پرسش مشخص که برای همه افراد یکسان است پاسخ دهند. این پاسخها مجموعه اطلاعات خام محقق را تشکیل می دهند.

ابزار تحقیق: پرسشنامه

روش اعتبارسنجی: جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش یک آزمون آماری است که حاصل آن یک ضریب به نام آلفای کرونباخ است و برای آزمون قابلیت اعتماد یا پایایی (Reliability) پرسشنامه‌ای که به صورت طیف لیکرت طراحی شده و جوابهای آن چند گزینه‌ای می‌باشند، به کار می‌رود.

روش نمونه گیری: احتمالی – خوشه ای:علت انتخاب این روش این است که در ابتدا باید چارچوب نمونه گیری مناسبی پیدا کنم. برای این کار ابتدا باید مناطق 22 گانه تهران را مشخص کرده از بین این مناطق تعدادی از تعویض روغنی هایی را که با این شرکت در حال همکاری هستند انتخاب نماییم.

تبلیغات متنی