امروز شنبه 12 اسفند 1402

بررسی دلایل طلاق در بین دانشجویان

0

مریم بنایی

بررسی دلایل طلاق در بین دانشجویان دانشگاه تهران در سال 1390

بیشینه ها

بیشینه نظری

خانواده در ایران در مرحله دشوار از حیات خود به سر میبرد این دشواری از انحاست که بدلیل تغییر سبک رندگی هنجارهای قدیمی تنظیم کننده خانواده در ازدواج و تنظیم مناسبات خویشاوندی دیگر باشخگو نیستند و از سویی رویه های نوبدید در عرصه مناسبات خانواده نیز انچنان نشده اند که به تولید هنجارهای انتظام بخش در جامعه منجر شوند

بیشینه تجربی

در جوامع امروزی عشق و علاقه برشور یکی از عوامل مهم زندگی زناشویی به شمار میاید بیش از ازدواج یک زوج معتقدن تازمانیکه عشقشان به همدیگر فروکش نکنند برهر مشکلی می توان فایق امد انها بزودی تشخیص می دهند که اتش عشقشان فروکش کرده وبرای حل مساعلشان راههای عملی تری را در بیش گیرند.

تبلیغات متنی