امروز شنبه 12 اسفند 1402

بررسی جایگاه برند بانکها از دیدگاه مشتریان

0

خلیل الهی

موضوع: بررسی جایگاه برند بانکها از دیدگاه مشتریان حقیقی ساکن شهر تهران با استفاده از تکنیک های نقشه ادراکی (بانک ملی و پارسیان)

در تحقیق حاضر به بررسی جایگاه برند بانکها از دیدگاه مشتریان حقیقی ساکن شهر تهران با استفاده از تکنیک های نقشه ادراکی می پردازد.

مطالعه موردی: برند بانک های ملی و پارسیان

در فصل اول چارچوب نظری آورده شده. فصل دوم به مبانی نظری اختصاص دارد که اطلاعات نظری را جمع آوری نموده ومورد تحلیل قرار می دهد تا پایه نظری تحقیق به طور مناسب مشخص شود.فصل سوم به روش تحقیق. یافته ای میدانی اختصاص یافته. در فصل چهارم براساس اطلاعات جمع آوری شده پرسشنامه تهیه شده ومورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته وبا استفاده از ترسیم نقشه ادراکی وتکنیک های آماری به سوالات تحقیق پاسخ داده شده است. بر اساس تجزیه وتحلیل به عمل آمده نتیجه گیری صورت گرفته وپیشنهادات لازم ارائه شده است.

در ابتدا تحقیق بیان مسئله که حاوی اهداف وضرورت ها است را آورده که بخشی از آن عبارت است از:بازاریابی خدمات به دلیل تاثیر گذاری بر فعالیت های روزانه نقش وجایگاه مهمی یافته واز طرفی دنیای کسب وکار وفعالیت های خدماتی را باجامعه پیوند داده است.

در ادامه سوالات تحقیق را آورده:1- آیا بین نظرات مشتریان بانک های ملی وپارسیان در زمینه خدماتی که از دو بانک دریافت می شود تفاوت وجود دارد؟

روش تحقیق: این تحقیق از نظر روش توصیفی از نظر هدف کاربردی واز نظر جمع آوری اطلاعات به صورت پیمایشی است وابزار اندازه گیری آن نقشه ادراکی است.

جامعه آماری وقلمرو مکانی تحقیق شامل کلی شهروندان تهرانی بالاتر از 18 سال می باشند که در بانک های ملی وپارسیان حساب بانکی دارند قلمرو مکانی شهرتهران سطح تحلیل میانه می باشد.

تعاریف نظری و عملیاتی: برخی از این واژه ها عبارت است از:جایگاه/مشتری /برند

به عنوان مثال تعریف نظری جایگاه عبارتند از:تلاشی آگاهانه برای گزینش جایگاهی خاص از یک محصول یا برند در ذهن مشتری. تعریف عملیاتی: تعیین موقعیت وجایگاه برند بانک های ملی وپارسیان

باتوجه به این که روش تحقیق پیمایشی است به تهیه پرسشنامه پرداخته و اعتبار آن را از طریق آلفای کرومباخ می سنجیم

روش نمونه گیری این تحقیق با توجه به شرایط طرح وشناخت جامعه آماری و گستردگی پوشش جغرافیایی تحقیق از نمونه برداری خوشه ای چند مرحله ای استفاده می شود.

تبلیغات متنی