امروز یکشنبه 03 تیر 1403

روابط بین عیار سیمان و مقاومت فشاری مشخصه بتن

0

روابط بین عیار سیمان و مقاومت فشاری مشخصه بتن

در مشخصات فنی پروژه ها مقامت مشخصه بتن داده می شه. وقتی مراجعه می کنیم به شرکت های بتن آماده جهت خرید بتن، از ما سوال می کننکه عیار سیمان بتن شما چقدره؟
اگر مطمین شدیم که درهیچ کجای نقشه ها و ضمایم و مشخصات فنی و...این عدد ذکر نشده! برای محاسبه از رابطه زیر میشه استفاده کرد:
Fc=(w/10)-9
Fc: مقاومت مشخصه بتن بر اساس آیین نامه بتن ایران (آبا) و نمونه های استوانه ای استاندارد بر حسب مگاپاسکال
w: عیار سیمان بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب.
البته به این رابطه، در صفحه 46 فهرست بها 1388 و در بند 2 فصل هشتم بتن درجا، اشاره شده.
(2- پرداخت ردیف عملیات بتن ریزی بر اساس عیار سیمان مصرفی منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما هنگام تهیه برآورد می باشد، در این صورت قیمت ردیف کارهای بتنی، بر اساس مقاومت متناظر با عیار سیمان مصرفی از رابطه تطبیقی زیر محاسبه برآورد و پرداخت می شود.)
بعنوان مثال اگر مقاومت مشخصه بتن برابر 25 مگاپاسکال باشد، عیار #سیمان حدودا برابر 350 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.
25=W/10)-9
25+9=(W/10)
34*10=W
W=340 (عیار سیمان)
همچنین از این فرمول برای یافتن مقاومت فشاری مشخصه بتن استفاده میشه:
در نتیجه با جایگذاری اعداد 350 و 400 (عیار سیمان بر حسب کیلوگرم درمترمکعب بتن=w) مقاومت فشاری مشخصه به ترتیب برابر 26mpa و 31mpa بدست میاید.

رابطه دوم:
یرای محاسبه عیار سیمان در بتن یک رابطه دیگر هم وجود داره. باید مقاومت نمونه مکعبی بتن را بدست بیاریم (کیلوگرم بر سانتی متر مربع) و بعدش حاصل را با عدد 50 جمع کنیم.هر نیوتن بر میلی متر مربع 10 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است.
بعنوان مثال برای بتنی با مقاومت مشخصه 25 مگا پاسکال، مقاومت نظیر نمونه مکعبی برابر میشه با 30=25*1.2 (مطابق مبحث 9، 9-6-1-3) پس مقاومت نمونه مکعبی برابر است با 300 که با عدد 50 جمع می کنیم و عیاری که بدست میاید مساویست با 350
فقط باید در نظر داشته باشیم که هر دو رابطه بصورت تقریبی و تجربی هستند و استناد به اونها برای مواقع بشدت مورد نیازه و یا چک کردن و تطبیق دادن اطلاعات موجود در نقشه با اطلاعات اجرایی و عملی هنگام عمل به نقشه هست

تبلیغات متنی