امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان

0

هدف: ارزیابی میزان پایبندی افراد رفتار های اخلاقی در سازمان

نحوه تکمیل: 15 عبارت در ذیل آمده است. با انتخاب یکی از گزینه ها برای هر عبارت خودتان را تعیین هویت کنید.

مقیاس: هرگز =1 به ندرت = 2

گاهگاهی= 3 همیشه = 4عبارت

همیشه
گاهگاهی به ندرت هرگز

من دیر به سرکارم حاضر می شوم

و بابت آن هم حقوق دریافت می کنم

4


3

2

1

قبل از ساعات اداری کارم را ترک می کنم و حقوقم را نیز به طور کامل دریافت می کنم

4


3

2

1

من زمان زیادی صرف استراحت و ناهار خوردن می کنم و حقوقم را به طور کامل دریافت می کنم

4


3

2

1

در حالی که بیمار نیستم به محل کارم زنگ می زنم و مرخصی می گیرم

4


3

2

1

من از تلفن سازمان برای زنگ زدن به راه دور جهت کار شخصی ام استفاده می کنم

4


3

2

1

من در وقت اداری کار شخصی ام را انجام می دهم

4


3

2

1

من از دستگاه کپی سازمان استفاده شخصی می کنم

4


3

2

1

مرسوله پستی خود را از طریق اجناس سازمان در خانه شخصی ام استفاده می کنم

4


3

2

1

من از ملزومات و اجناس سازمان در خانه شخصی ام استفاده می کنم

4


3

2

1

من ملزومات و اجناس سازمان را به دوستانم می دهم و یا اجازه می دهم دوستانم از آن استفاده کنند بدون آن که چیزی به آن ها بگویم

4


3

2

1

من در هنگام ماموریت برای خوراک و مسافرت و سایر هزینه ها از سازمان درخواست رسمی برای جبران آن ها را دارم ولی در حقیقت من هزینه های را در این زمینه متقبل نشده ام

4


3

2

1

من از اتومبیل سازمان برای کسب و کار شخصی ام استفاده می کنم

4


3

2

1

من همسر و یا دوست خود را بیرون می برم و هزینه خوراک آن ها را به حساب سازمانی می گذارم

4


3

2

1

من در مسافرت های بازرگانی (تجاری) همسر یا دوست خود را همراه می برم و هزینه های او را بر سازمان تحمیل می کنم

4


3

2

1

من هدیه مشتریان یا عرضه کنندگان را قبول می کنم تا کار آن ها را راه بیندازم

4


3

2

1

نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج************************

امتیاز هر عبارت را مطابق مقیاس مورد نظر استخراج نمایید و آن ها را جمع ببندید. اگر امتیاز حاصله بزرگ تر از 38 باشد نشان گر آن است که فرد به رفتار های اخلاقی در سازمان پایبند نمی باشد و امتیاز کم تر بیان گر درجه بالای پایبندی فرد به استاندارد های اخلاقی در سازمان است

تبلیغات متنی