امروز شنبه 12 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش علاقه به موسیقی سنتی

0

پاسخگوی محترم، جهت آگاهی از میزان علاقه و آشنایی جوانان و بررسی تاثیر موسیقی (سنتی) در آنها پرسشنامه حاضر تهیه گردیده است. امید است که همکاری مسئولانه شما در پاسخگویی دقیق به سئوالات، پژوهشگر را در دسترسی به اطلاعات یاری دهد و بستری برای کشف استعدادهای این شهرستان شود.

1-آیا شما موسیقی سنتی گوش می کنید؟ بله O خیر O

2- شما بیشتر موسیقی سنتی گوش می دهید یا موسیقی مدرن؟

موسیقی سنتی O موسیقی مدرنO

3- تا چه اندازه با موسیقی سنتی ایرانی آشنایی دارید؟

خیلی زیاد O زیاد O متوسط O کم O خیلی کم O

4- تا چه اندازه شما وجود موسیقی را در جامعه لازم می دانید؟

خیلی زیاد O زیاد O متوسط O کم O خیلی کم O

5- تا چه اندازه شما موسیقی سنتی را به عنوان راهی به سوی کمال انسان قبول دارید؟

خیلی زیاد O زیاد O متوسط O کم O خیلی کم O

6- به نظر شما اثرات غیر ابتذالی موسیقی سنتی به چه میزان است؟

خیلی زیاد O زیاد O متوسط O کم O خیلی کم O

7- شنیدن ( موسیقی ) ملایم را هنگام مطالعه تا چه حد می پسندید؟

خیلی زیاد O زیاد O متوسط O کم O خیلی کم O

8- شنیدن موسیقی ( ملایم ) را هنگام کارکردن ( جسمی ) تا چه حد می پسندید؟

خیلی زیاد O زیاد O متوسط O کم O خیلی کم O

9- به نظر شما تا چه اندازه شنیدن موسیقی سنتی می تواند از خستگی شما بکاهد؟

خیلی زیاد O زیاد O متوسط O کم O خیلی کم O

10- بعد از شنیدن یک قطعه موسیقی سنتی آرامش روحی شما به چه میزان زیاد می شود؟

خیلی زیاد O زیاد O متوسط O کم O خیلی کم O

11- اگر شما مبتلا به نوعی بیماری روانی مانند افسردگی باشید دارو درمانی را چقدر می پسندید؟

خیلی زیاد O زیاد O متوسط O کم O خیلی کم O

12- تا چه اندازه با مفاخر موسیقی ایران آشنایی دارید؟

خیلی زیاد O زیاد O متوسط O کم O خیلی کم O

13- به نظر شما جوانان ما تا چه اندازه به سمت موسیقی های خارجی (پاپ) گرایش پیدا کرده اند؟

خیلی زیاد O زیاد O متوسط O کم O خیلی کم O

14- به نظر شما تا چه اندازه عدم آشنایی جوانان با موسیقی های ایرانی ( محلی، مذهبی، سنتی ) در گرایش آن ها به موسیقی های خارجی ( پاپ) دخالت دارد؟

خیلی زیاد O زیاد O متوسط O کم O خیلی کم O

15- عدم آشنایی با بزرگان موسیقی و هنری از سوی جوانان چه میزان تاثیری در گرایش آن ها به موسیقی های پاپ دارد؟

خیلی زیاد O زیاد O متوسط O کم O خیلی کم O

16- به نظر شما فرهنگ ایرانی تا چه حد با موسیقی سنتی شناخته می شود؟

خیلی زیاد O زیاد O متوسط O کم O خیلی کم O

17- عملکرد صدا و سیما در رابطه با موسیقی سنتی چه میزان تاثیری در گرایش آن ها به موسیقی های پاپ دارد؟

خیلی زیاد O زیاد O متوسط O کم O خیلی کم O

18- به نظر شما تا چه اندازه موسیقی سنتی می تواند در حفظ میراث های ملی و مذهبی و ادبی ما موثر باشد؟

خیلی زیاد O زیاد O متوسط O کم O خیلی کم O

19- راجع به موسیقی سنتی ایرانی تا چه حد کتاب و مجله مطالعه کرده اید؟

خیلی زیاد O زیاد O متوسط O کم O خیلی کم O

20- اگر با موسیقی سنتی آشنایی دارید لطفا بیان کنید که چگونه آشنا شدید؟

والدین یا معلمان O دوستان O صدا و سیما O خودم O

تبلیغات متنی