امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش عوامل جذب دانش آموزان به نمازجماعت

0

دانش آموز عزیز: سلام

پرسشنامه حاضر صرفاً یک تحقیق علمی است. دقت و صداقت شما در پاسخگویی به سؤالها، ما را در رسیدن به اهداف تحقیق یاری خواهد کرد. برای اینکه با آزادی و اطمینان به سوالها پاسخ دهید نیازی به نوشتن نام و دیگر مشخصات فردی خودتان نمی باشد.

پیشاپیش از همکاری خوب شما سپاس گزارم.

(جنسیت:پسر o،دختر o، موقعیت: شهر o، روستا o، شهرستان/ناحیه /منطقه….)

1 همکاری و حضور مدیر و معاونین آموزشی در نماز جماعت بر میزان شرکت شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

2 همکاری و حضور دبیران دروس دینی و قرآن در نماز جماعت بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

3 همکاری و حضور دبیران دروس غیر دینی و قرآن (فیزک، شیمی و…) در نماز جماعت بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

4 همکاری و حضور معاون پرورشی یا مربی پرورشی در نماز جماعت بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

5 آموزش احکام نماز به روش شفاهی بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

6 آموزش احکام نماز به روش عملی بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

7 بیان اسرار و آثار و فلسفه‌نماز بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

8 مطالب کتابهای درسی دینی وقرآن بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

9 آموزش مسائل نماز درقالب برگزاری مسابقه احکام و اذان بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

10 وجود نمازخانه در آموزشگاه بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

11 پاکیزگی و نظافت نمازخانه بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

12 تزیین وآراستگی نمازخانه بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

13 وجود امکانات لازم از قبیل مهر، جامهری و سجاده درنمازخانه بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

14 وجود جاکفشی در داخل یا بیرون نمازخانه بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

15 وجود وسایل گرم کننده وسرد کننده در نمازخانه بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

16 کیفیت و نوع زیر انداز (موکت وفرش) در نمازخانه بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

17 وجود سرویسهای بهداشتی (توالت) مناسب و کافی در آموزشگاه بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

18 برگزاری نماز در اول وقت شرعی (بلا فاصله بعد از اذان) بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

19 وجود وقت معینی به نام زنگ نماز در برنامه آموزشی مدرسه بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

20 تنظیم برنامه آموزشی مدرسه با توجه به اوقات شرعی بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

21 تعطیلی فعالیتهای آموزشگاه در زمان برگزاری نماز جماعت بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

22 اهداء جوایز به دانش آموزان شرکت کننده در نماز جماعت بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

23 برقراری رابطه دوستانه و صمیمی و احترام به دانش آموزان توسط کارکنان دبیرستان بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

24 اعزام دانش آموزان شرکت کننده در نماز جماعت به اردوهای سیاحتی زیارتی بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

25 سپردن مسؤولیت برگزاری نماز به دانش آموزان بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

26 روحانی بودن امام جماعت بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

27 رفتار وگفتار امام جماعت بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

28 حضور به موقع امام جماعت برای اقامه نماز بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

29 وضعیت ظاهری امام جماعت بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

30 سخنرانی امام جماعت بر میزان حضور شما در نماز جماعت دبیرستان مؤثّر است؟

خیلی زیاد (5) o زیاد (4) o متوسط (3) o کم (2) o به هیچ وجه (1) o

تبلیغات متنی