امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش به کارگیری ارزشیابی مستمر در مدارس

0

بسمه تعالی

پرسشنامه نظرخواهی از معلمان ابتدایی استان قم در زمینه بکارگیری ارزش یابی مستمر دردوره ی ابتدایی جواب سؤالات زیر را با علامت ضربدر (×) در مربع( £) مشخص کنید:

1 اداره آموزش و پروش محل خدمت: ناحیه)1 £ 2 £ 3 £ 4£) منطفه (کهک £ خلجستان £ جعفریه £ (

2 نوع دبستان: 1) دخترانه £ 2) پسرانه £ 3) مختلط £

3 پایه تدریس: اول £ دوم £ سوم £ چهارم £ پنجم £ چند پایه £

4 جنسیت آموزگار: 1) زن £ 2) مرد £

5 – معلمان تا چه اندازه قبل از شروع تدریس درس جدید، جملات زیر را در کلاس بیان می کنند تا دانش آموزان ازهدفهای درس و انتظار معلم آگاه شوند؟

ردیف

معیار های ارزش یابی مستمر

کم (بین1 تا 3 بار)

متوسط (بین 4 تا 6 بار)

زیاد (بیش از 6 بار)

انجام نمی گیرد

(0)

1/5

شما باید بتوانید بعد از تدریس درس مطالب و مفاهیم درس را به درستی بیان کنید.

2/5

شما باید بتوانید بعد از تدریس درس خلاصه درس را بیان کرده ونتیجه گیری کنید.

3/5

شما باید بتوانید بعد از تدریس درس امروز در رابطه با موضوع درس سوال تحقیقی بسازید و برای آن اطلاعات جمع آوری نمایید.

4/5

شما باید بتوانید بعد از آموزش خوشنویسی، هنگام نوشتن تکلیف، خوشنویسی را رعایت کنید.

5/5

شما باید بتوانید به هنگام انجام فعالیت های آموزشی کلاس، نظم و ترتیب را رعایت کنید

6/5

شما باید بتوانید به هنگام انجام فعالیت های عملی در کلاس نظافت را رعایت نمایید..

7/5

شما باید بتوانید هنگام کار گروهی در کلاس مسؤلیت انجام کاری را به عهده بگیرید.

6- معلمان تا چه اندازه دانش آموزان را در تعیین معیارهای ارزش یابی درسها شرکت می دهند؟

£ انجام نمی گیرد£زیاد £ متوسط£کم

7 – معلمان تا چه اندازه از دانش آموزان می خواهند در مورد فعالیت های آموزشی خود به قضاوت و ارزش یابی بپردازند؟

£ انجام نمی گیرد£ زیاد £ متوسط£کم

8 – معلمان تا چه اندازه فعالیت های درسی هر دانش آموز را با گذشته درسی خود او، مقایسه می نمایند؟

£ انجام نمی گیرد£ زیاد £ متوسط£کم

9 – معلمان تا چه اندازه نقاطضعف وقوتدانش آموزان را در هر ماده درسی در اختیار آنها می گذارند؟

£ انجام نمی گیرد£ زیاد £ متوسط£کم

10 – معلمان تا چه اندازه والدین دانش آموزان را از هدف های درسی، فعالیت های عملی وتحقیقی فرزندانشان آگاه می سازند؟

£ انجام نمی گیرد£ زیاد £ متوسط£کم

11 – معلمان تا چه اندازه از رفتار دانش آموزان در ساعت در س علوم تجربی و هنگام کار گروهی یادداشت برداری می نمایند؟

£ انجام نمی گیرد£ زیاد £ متوسط£کم

12 – معلمان تا چه اندازه از پرسش های شفاهی برای سنجش درک و فهم ورفع مشکل دانش آموزان استفاده می نمایند؟

£ انجام نمی گیرد£ زیاد £ متوسط£کم

13 - معلمان تا چه اندازه ازپرسش های کتبی برای سنجش اطلاعات و درک وفهم دانش آموزان استفادهمی نمایند؟

£ انجام نمی گیرد£ زیاد £ متوسط£کم

14– معلمان تا چه اندازه مهارت های عملیدانش آموزان را اندازه گیری می نمایند؟

£ انجام نمی گیرد£ زیاد £ متوسط£کم

15– معلمان تا چه اندازه فعالیت های قرآنی دانش آموزان را در کلاس ارزش یابی می نمایند؟ برای مثال: خواندن عبارت قرآن به صورت شمرده، بیان پیام قرآن، خلاصه کردن داستانهای قرآن و قراﺋت قرآن به صورت روان.

£ انجام نمی گیرد£ زیاد £ متوسط£کم

16 - معلمان تا چه اندازه فعالیت های دینی دانش آموزان را در کلاس ارزش یابی می نمایند؟ برای مثال: علاقه مندی دانش آموزان به خداوند، پیامبر اکرم(ص) واﺋمه اطهار(ع) و شناخت احکام ساده اسلامی.

£ انجام نمی گیرد£ زیاد £ متوسط£کم

17– معلمان تا چه اندازه مهارت های یادگیری علوم تجربی دانش آموزان را در کلاس ارزش یابی می نمایند؟ برای مثال : مهارت مشاهده کردن، اراﺋه راه حل، بحث کردن، دسته بندی و تفسیرکردن‌.

£ انجام نمی گیرد£ زیاد £ متوسط£کم

18- معلمان تا چه اندازه درک و فهم و کاربرد مفاهیم ریاضی دانش آموزان را در کلاس ارزش یابی می نمایند؟ منظور آن است که دانش آموزان بتوانند مساله جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را حل کنند وبرای کسرها شکل مناسب بکشند و شکل های هندسی را با یکدیگر مقایسه کنند.

£ انجام نمی گیرد£ زیاد £ متوسط£کم

19- معلمان تا چه اندازه فعالیت های هنری دانش آموزان را در کلاس ارزش یابی می نمایند؟ برای مثال: زیبا و دقیق نقاشی کردن کودکان، ارایه فکر نو وجدید در قالب نقاشی و کاردستی و مرتبط بودن نقاشی با موضوع درس.

£ انجام نمی گیرد£ زیاد £ متوسط£کم

20- معلمان تا چه اندازه فهم و درک دانش آموزان را از مفاهیم جغرافیایی، اجتماعی وتاریخی ارزش یابی می کنند؟ منظور از درک وفهم آن است که دانش آموزان بتواند منظور و مقصود خود را به هر شکل و صورتی که دوست دارند بیان کنند.

£ انجام نمی گیرد£ زیاد £ متوسط£کم

21 – معلمان تا چه اندازه توانایی بر قراری ارتباط دانش آموزان را در کلاس ارزش یابی می نمایند؟

صحیح نوشتن،صحیح خواندن، خوب صحبت کردن و خوب گوش دادن کودکان:برای مثال

£ انجام نمی گیرد£ زیاد £ متوسط£کم

22– معلمان تا چه اندازه توانایی جمله سازی ونوشتن کلمات دانش آموزان را ارزش یابی می نمایند؟

£ انجام نمی گیرد£ زیاد £ متوسط£کم

23 – معلمان تا چه اندازه به خواندن کتابهای غیر درسی (کمک درسی ) توسط دانش آموزان توجه دارند و فعالیت های دانش آموزان را در این زمینه بررسی می کنند؟

£ انجام نمی گیرد£ زیاد £ متوسط£ کم

24 – معلمان تا چه اندازه اطلاعات و گزارش هاییرا که دانش آموزان از مکان های گوناگون جمع آوری کرده اند، بررسی و محاسن و معایب آن گزارش را به آنها تذکر می دهند؟

£ انجام نمی گیرد£ زیاد £ متوسط£ کم

25 – معلمان تا چه اندازه پیشرفت درسی دانش آموزان را با استفاده از پوشه کار ارزش یابی می کنند؟ پوشه ای که کار های نمونه دانش آموزان در درسهای مختلف در آن جمع آوری می گردد.

£ انجام نمی گیرد£ زیاد £ متوسط£ کم

26 – برای به کارگیری شیوه های ارزش یابی مستمر و رفع موانع آن چه پیشنهادی اراﺋه می فرمایید. لطفاً به ترتیب اولویت شرح دهید.

پیشنهادهای به کارگیری:

پیشنهادهای رفع موانع:

تبلیغات متنی