امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش میزان و نوع استفاده از تلفن همراه

0

پرسشنامه

دانش آموز گرمی خواهشمند است پاسخ خودرا به سوالات زیر که در مورد تنوع استفاده از تلفن همراه می باشد با علامت (5) مشخص فرمایید.

الف) مشخصات فردی:

1. جنسیّت: پسر 5 دختر 5 2. پایه تحصیلی: اول 5 دوم 5 سوم 53.شغل پدر:کارمند 5 نظامی 5 آزاد 5

4.تحصیلات پدر: زیر دیپلم 5 دیپلم 5 فوق دیپلم 5 لیسانس 5 بالاتر از لیسانس 5

5.درآمد خانواده در ماه:

کمتر از 400 هزار تومان 5 500 تا 800 هزار تومان 5 800 هزار تا یک میلیون تومان 5 بیش از یک میلیون تومان 5

6-معدل سال قبل: ----------

ب) سوالات مربوط به تحقیق:

1. آیا تلفن همراه شخصی دارید؟ آری 5 خیر 5

2. استفاده از تلفن همراه را تا چه حد برای خود لازم می دانید؟

خیلی زیاد 5 زیاد 5 تا حدودی 5 کم 5 خیلی کم 5 اصلاً 5

3. تا چه میزان با نرم افزارهای ویژه تلفن همراه آشنا هستید؟

خیلی زیاد 5 زیاد 5 تا حدودی 5 کم 5 خیلی کم 5 اصلاً 5

4. به نظر شما استفاده از تلفن همراه در پیشرفت تحصیلی شما تا چه حد موثر است؟

خیلی زیاد 5 زیاد 5 تا حدودی 5 کم 5 خیلی کم 5 اصلاً 5

5.تا چه حد با تکنولوژی تلفن همراه آشنا هستید؟

خیلی زیاد 5 زیاد 5 تا حدودی 5 کم 5 خیلی کم 5 اصلاً 5

6. گوشی تلفن همراه شما دارای کدامیک از امکانات زیر است؟

بلوتوث5 مادون قرمز5 ضبط و پخش موسیقی5 ضبط و پخش فیلم 5 ارسال و دریافت پیامک 5 سایر امکانات5

7. بیشترین آشنایی شما با کدام یک از امکانات زیر است؟

بلوتوث5 مادون قرمز 5 ضبط و پخش موسیقی 5 ضبط و پخش فیلم 5 ارسال و دریافت پیامک 5 سایر امکانات 5

8. میزان استفاده روزانه شما از تلفن همراه چقدر است؟ (به طور کلی: بازیها، ارسال پیام، تلفن زدن، و سایر کارها)

کمتر از نیم ساعت 5 1ساعت 5 2ساعت 5 بیشتر از 2ساعت 5

9. روزانه از تلفن همراه برای موارد زیر تا چه اندازه استفاده می کنید؟

پیامک فرستادن به افراد: خیلی زیاد 5 زیاد 5 تا حدودی 5 کم 5 خیلی کم 5 اصلاً 5

تلفن زدن به دیگران: خیلی زیاد 5 زیاد 5 تا حدودی 5 کم 5 خیلی کم 5 اصلاً 5

سرگرم شدن با تلفن همراه (انواع بازیها): خیلی زیاد 5 زیاد 5 تا حدودی 5 کم 5 خیلی کم 5 اصلاً 5

فرستادن فایل از طریق بلوتوث: خیلی زیاد 5 زیاد 5 تا حدودی 5 کم 5 خیلی کم 5 اصلاً 5

عکس برداری باتلفن همراه: خیلی زیاد 5 زیاد 5 تا حدودی 5 کم 5 خیلی کم 5 اصلاً 5

فیلم برداری باتلفن همراه: خیلی زیاد 5 زیاد 5 تا حدودی 5 کم 5 خیلی کم 5 اصلاً 5

ضبط مکالمات تلفن یا ظبط فقط صدا: خیلی زیاد 5 زیاد 5 تا حدودی 5 کم 5 خیلی کم 5 اصلاً 5

10-دوست دارید دیگران چگونه با شما ارتباط برقرار کنند؟

پیام فرستادن: خ یلی زیاد 5 زیاد 5 تا حدودی 5 کم 5 خیلی کم 5 اصلاً 5

تلفن زدن: خیلی زیاد 5 زیاد 5 تا حدودی 5 کم 5 خیلی کم 5 اصلاً 5

بلوتوث فرستادن: خیلی زیاد 5 زیاد 5 تا حدودی 5 کم 5 خیلی کم 5 اصلاً 5

11-چه میزان از نرم افزارهای ویپه تلفن همراه استفاده می کنید؟

خیلی زیاد 5 زیاد 5 تا حدودی 5 کم 5 خیلی کم 5 اصلاً 5

12-استفاده از تلفن همراه راتا چه انداه برای خود مفید می دانید؟

خیلی زیاد 5 زیاد 5 تا حدودی 5 کم 5 خیلی کم 5 اصلاً 5

13. از کدام شبکه ی مخابراتی استفاده می کنید؟ همراه اول5 ایرانسل 5

14. در خانواده شما چند نفر از اعضای خانواده از تلفن همراه استفاده می کنند؟ 1نفر5 2نفر 5 3نفر 5 بیش از 3نفر5

15.تا چه حد از تلفن همراه استفاده می کنید؟

خیلی زیاد 5 زیاد 5 تا حدودی 5 کم 5 خیلی کم 5 اصلاً 5

تبلیغات متنی