امروز جمعه 11 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش میزان عادت به مطالعه دانش آموزان

0

١- خانواده تا چھ میزان می تواند در علاقمند کردن کودک بھ مطالعھ نقش داشتھ باشد؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢- نقش الگوی والدین و تقلید ناخوداگاه کودک از آنھا تا چھ حد می تواند مؤثر باشد؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٣- آموزش روشھای صحیح مطالعھ بھ چھ میزان دانشآموزان را بھ مطالعھ علاقمند می کند

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

4- روش تدریس معلم بھ چھ میزان در علاقمند کردن دانش آموزان بھ مطالعھ مؤثر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

5- استفاده از روش حلمسألھ در تدریس تا چھ حد دانشآموزان را بھ مطالعھ تشویق می کند؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

6- تدریس نکردن معلم و ایفای نقش راھنما بودن در حین ارائھ مطالب، مخصوصاً در درس ھای اجتماعی تاریخ و جغرافیا و ھدیھ ھای آسمانی در مقطع ابتدایی تا چھ میزان در توانمند کردن دانشآموزان در امر مطالعھ مؤثر می باشد؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٧- بھ نظر شما این سخن تا چھ حد صحیح می باشد؟

ما معلمان بیشتر از آنکھ بخواھیم انگیزه بھ مطالعھ را در بچھ ھا ایجاد کنیم باید مواظب باشیم کھ انگیزه آنھا را برای این کار از بین نبریم؛ چون بچھھا ذاتاً کنجکاو و جستجوگر ھستند.

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٨- مختلط بودن کتابخانھ معلمان و دانشآموزان و مطالعھ معلمین در ساعات فراغت در ھمان مکان تا چھ اندازه می تواند بچھ ھا را بھ مطالعھ علاقمند کند؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٩- تأثیر مطالعھ معلم با شاگردان بھ صورت جمعی در جلب علاقھ آنھا بھ مطالعھ تا چھ حد است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

١٠ - تدثیر ایجاد نمایشگاه کتاب در مدرسھ در علاقمند ساختن بچھ ھا بھ مطالعھ چقدر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

١١ - تأثیر برگزاری مسابقات کتابخوانی در افزایش علاقھ کودکان بھ چھ میزان است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

١٢ - تھیھ کتابھای تصویری با متنھای کوتاه توسط بچھھا تا چھ میزان می تواند آنھا را در امر مطالعھ تشویق و کمک کند؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

١٣ - رابطھ عاطفی بین بچھ ھا و معلمان فعال در امر مطالعھ تا چھ میزان بر علاقمندی بچھ ھا میفزاید؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

١4 - میزان تأثیر استفاده از کتنابھای کودکان در تدریس مواد درسی در علاقمندی بچھ ھا بھ مطالعھ چقدر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

١5 - تأثیر اجرای برنامھھای جمعی اردویی و ورزشی برای اعضای فعال کتابخانھ در علاقمند ساختن بچھھا بھ مطالعھ چگونھ است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

١6 - ایجاد کتابخانھھای محلھای با ھمکاری والدین و بچھھا تا چھ میزان می تواند در

علاقمندی بچھ ھا بھ کتاب و کتابخانھ مؤثر باشد؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

١٧ - تأثیر تشویق بچھ ھا بھ بیان شفاھی قصھھایی کھ شنیدهاند و خواندهاند در علاقمند کردن آنھا بھ مطالعھ چقدر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

١٨ - استفاده از کتابھای کودکان بھ عنوان ھدیھ در اعیاد و جشنھا تا چھ حد در افزایش علاقمندی دانشآموزان بھ مطالعھ مؤثر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

١٩ - قرار دادن ساعتی بھ طور موظف جھت مطالعھ در مدارس تا چھ میزان در افزایش علاقھ بچھ ھا بھ کتابخوانی مؤثر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢٠ - استفاده از روش کنفرانس توسط دانشآموزان تا چھ میزان باعث تقویت علاقھ بھ مطالعھ در آنھا می شود؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢١ - برخورد معلم در مواجھھ با مطالب جدیدی کھ دانش آموزان بھ کلاس ارئھ میدھند تا چھ میزان در افزایش یا کاھش علاقھ آنھا بھ مطالعھ مؤثر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢٢ - برخورد معلم در مواجھھ با ابراز نظرات ناقص یا غلط دانشآموزان تا چھ اندازه در افزایش یا کاھش علاقھ یا اعتماد بھ نفس آنھا در امر مطالعھ مؤثر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢٣ - معلم تا چھ حد می تواند از اینگونھ ابراز نظرات ناقص و غلط برای تقویت و خط دھی و جذب دانشآموزان بھ مطالعھ استفاده کند؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢4 - تبلیغات تلوزیونی و رسانھھای گروھی تا چھ حد می توانند در افزایش علاقمندی

کودکان بھ مطالعھ مؤثر باشد؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢5 - تماشای فیلم و سریالھایی کھ شخصیت اصلی آنھا اھل مطالعھ باشند تا چھ حد بر افزایش علاقھ بچھ ھا بھ مطالعھ مؤثر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢6 - نمایش فیلمھایی کھ در آنھا شخص اول بھ کمک مطالعھ مسألھای را حل کند تا چھ میزان در افزایش علاقمندی بھ مطالعھ در کودکان مؤثر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢٧ - بھ چھ میزان خصوصیات ظاھری و جلد کتاب در افزایش علاقمندی دانشآموزان مؤثر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢٨ - بھ چھ میزان مطالعھ را باعث آرامش روانی دانشآموزان میدانید؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٢٩ - اطلاعات علمی معلم تا چھ میزان باعث افزایش علاقمندی دانشآموزان بھ مطالعھ می شود؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٣٠ - آیا انگیزه بھ مطالعھ و تحقیق در ذات کودکان است؟

O خیر O بلی اگر بلی، تا چھ میزان؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٣١ - در دسترس قرار دادن کتابھای مفید بدون محدودیت زمان و صرف ھزینھ تا چھ میزان می تواند در افزایش علاقمندی بچھ ھا بھ مطالعھ مؤثر باشد؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

٣٢ - تمرین سریع خوانی و تندخوانی بھ صورت دستھجمعی در کلاس تا چھ میزان درافزایش علاقمندی بچھ ھا بھ مطالعھ مؤثر است؟

O کم O متوسط O زیاد O بسیارزیاد

تبلیغات متنی