امروز شنبه 12 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش انگیزه پیشرفت افراد

0

1-کار کردن چیزی که...

الف) اصلا دوست ندارم آن را انجام دهم. ب) دوست ندارم آن را انجام دهم

ج) دوست دارم آن را انجام دهم. د) خیلی زیاد دوست دارم آن را انجام دهم.

2- در مدرسه فکر می کنم که من فردی...

الف) بسیار سخت کوش هستم. ب) سخت کوش هستم.

ج) نسبتا راحت طلب هستم. د) خیلی راحت طلب هستم.

3- افراد دیگر فکر می کنند که من...

الف) خیلی سخت کوش هستم. ب) سخت کوش هستم.

ج) سخت کوش نیستم. د) اصلا سخت کوش نیستم.

4- اگر خود را از خیلی قبل برای انجام تکلیف آماده کنیم این کار...

الف) واقعا بی معنی است. ب) معنی است.

ج) قبول واقعیت است. د) برای موفقیت ضروری است.

5- توقعی که از خودم موقع کار کردن دارم...

الف) خیلی بالا است. ب) بالا است.

ج) پائین است. د) خیلی پائین است.

6- هنگامی که معلم در کلاس درس می دهد...

الف) معمولا تمام وجودم را به کار می گیرم تا کارم را به بهترین وجه انجام داده و تصویر خوبی به معلم بدهم.

ب) معمولا به درس های که گفته می شود توجه زیادی می کنم.

ج) موقع درس دادن معلم افکار من به سوی امور دیگری منحرف می شود.

د) بیشتر اموری که مربط به مدرسه نیستندن علاقمند می شوم.

7- من معمولان مقدار کاری که انجام می دهم...

الف) خیلی بیشتر از تصمیمی است که قصد انجام آنرا داشته ام.

ب) بیشتر از تصمیمی است که قصد انجام آنرا داشته ام.

ج) کمتر از تصمیمی است که قصد انجام آنرا داشته ام.

د) خیلی کمتر از تصمیمی است که قصد انجام آنرا داشته ام.

8- هرگاه تکلیفم را خوب انجام نداده و به هدفم نرسیده باشم...

الف) برای رسیدن به هدف نهایت کوشش خود را می کنم.

ب) برای رسیدن به هدف یک بار دیگر تلاش می کنم.

ج) مایلم که از آن صرف نظر کنم. د) معمولا از آن صرف نظر می کنم.

9- در مدرسه داشتن پشتکار به نظرم...

الف) خیلی بی اهمیت است. ب) نسبتا بی اهمیت است.

ج) با اهمیت است. د) خیلی با اهمیت است.

10- شروع کردن به انجام تکالیف مدرسه در منزل...

الف) تلاش خیلی زیاد لازم است. ب) تلاش زیاد لازم است.

ج) تلاش کم لازم است. د) تلاش خیلی کم لازم است.

11- هنگامی که در کلاس های پائین تر بودم معیارها و انتظاراتی که با توجه به میزان مطالعه ام از خود داشتم...

الف) خیلی بالا بود. ب) متوسط بود.

ج) پائین بود. د) خیلی پائین بود.

12- اگر در حال انجام تکلیفم، مرا به تماشای تلویزیون یا گوش دادن به رادیو فرا بخوانند، بعد از آن

الف) همیشه بلافاصله سر کار بر می گردم.

ب) توقف کوتاهی می کنم و بعد به کار بر می گردم.

ج) همیشه قبل از شروع کار، کمی منتظر می مانم.

د) برگشتن مجدد به کار خیلی دشوار می بینم.

13- من کاری را انجام دادن آن احساس مسئولیت زیادی را بخواهد...

الف) خیلی دوست دارم.

ب) تنها در صورتی که پول خوبی بابت آن بپردازند انجام می دهم.

ج) فکر می کنم نتوانم انجام دهم.

د) دوست ندارم.

14- آن زندگی که اصلا نیاز به کار کردن نداشته باشد از نظر من...

الف) خیلی خوشایند است. ب) خوشایند است.

ج) ناخوشایند است. د) خیلی ناخوشایند است.

15- زمانی که در کلاس پائین تر بودم، فکر می کردم نائل شدن به یک موقعیت بالا در جامعه(مقام و موقعیتی را کسب کردن)...

الف) خیلی کم اهمیت است. ب) کم اهمیت دارد.

ج) زیاد اهمیت دارد. د) خیلی زیاد اهمیت دارد.

16- موقعی که در برابر انجام کار با مشکلی روبرو می شوم...

الف) خیلی سریع از انجام دادن آن صرف نظر می کنم.

ب) سریع از انجام دادن آن صرف نظر می کنم.

ج) خیلی زود از انجام دادن ان صرف نظر می کنم.

د) معمولا آن را به انجام می رسانم.

17- به طور کلی...

الف) خیلی زیاد آینده نگر هستم. ب) زیاد آینده نگرم.

ج) آیند نگر نیستم. د) اصلا آینده نگر نیستم.

18- در مدرسه به نظر من دانش آموزانی که خیلی زیاد مطالعه می کنند...

الف) افراد خیلی خوبی هستند. ب) افراد خوبی هستند.

ج) افراد خوبی نیستند. د) اصلا افراد خوبی نیستند.

19- در مدرسه کسانی را که به موقعیت هایدبسیار بالا نائل شده اند...

الف) خیلی زیاد تحسین می کنم. ب) زیاد تحسین می کنم.

ج) تحسین نمی کنم. د) اصلا تحسین نمی کنم.

20- برای استفاده از لذت ها و تفریحات اضافی زندگی...

الف) اصلا وقت ندارم. ب) اغلب وقت ندارم.

ج) معمولا به قدر کافی وقت دارم. د) همیشه وقت دارم.

21- من معمولا فردی...

الف) خیلی مشغول هستم. ب) مشغول هستم.

ج) مشغول نیستم. د) اصلا مشغول نیستم.

22- من بدون این که خسته شوم می توانم برای...

الف) مدت زمان خیلی زیاد روی امر خاصی کار کنم.

ب) مدت زمان زیادی روی امر خاصی کار کنم.

ج) مدت زمان کوتاهی روی امر خاصی کار کنم.

د) مدت زمان خیلی کوتاه روی امر خاصی کار کنم.

23- زمانی که در کلاس های پائین تر بودم، رابطه خوب داشتن با معلمان...

الف) خیلی زیاد مورد قدردانی قرار می گرفت.

ب) زیاد مورد قدردانی قرار می گرفت.

ج) به نظر مهم نبود. د) به نظر می رسید کاملا بی اهمیت باشد.

24- پسران شغل پدرانشان را به عنوان مدیر یک موسسه دنبال می کنند زیرا...

الف) آن ها مایلند فعالیت موسسه را توسعه بخشند.

ب) از این نظر که پدرانشان مدیر است خوشبخت هستند.

ج) آنها می تواند به نظرات جدید خود را عمل در آورند.

د) آن ها می توانند نیازهای مادی خود را برآورده سازند.

25- وقتی در کلاسهای پائین تر بودم دلم می خواست...

الف) آدم خیلی مهمی باشم. ب) آدم مهمی باشم.

ج) آدم نسبتا مهمی باشم. د) آدم معمولی باشم.

26- من نظم دادن به امور را...

االف) خیلی دوست دارم. ب) دوست دارم.

ج) زیاد دوست ندارم. د) اصلا دوست ندارم.

27- زمانی که کاری را شروع می کنم...

الف) هرگز آنرا تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز ادامه نمی دهم.

ب) خیلی کم آنرا تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز ادامه می دهم.

ج) گاهی آنرا تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز ادامه می دهم.

د) همیشه آنرا تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز ادامه می دهم.

28- من...

الف) بیشتر مواقع خسته هستم. ب) اغلب خسته هستم.

ج) خیلی کم خسته هستم. د) اصلا خسته نیستم.

29- خرید کردن کاری است که من آنرا...

الف) خیلی زیاد دوست دارم ب) دوست دارم.

ج) دوست ندارم. د) اصلا دوست ندارم

ردیف

الف

ب

ج

د

امتیاز

ردیف

الف

ب

ج

د

امتیاز

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

جمع امتیاز ستون اول

جمع امتیاز ستون دوم

جمع کل امتیازات دو ستون

پرسشنامه انگیزه پیشرفت ابزاری مدادی_کاغذی است که توسط هرمانز(1970) تهیه و تدوین شده و به وسیله شکرکن و برومند نسب(1381) به فارسی برگردانده شده است. این پرسشنامه 29 ماده دارد که به صرت جملات نیمه تمام می باشند و گزینه های ارائه شده برای هر ماده بین 4 تا 6 گزینه متغیر است.بر این اساس حداکثر نمره هر ماده بین 4 تا 6 می باشد که با توجه به تعداد گزینه های هر ماده تغیر می کند. در برخی از ماده ها گزینه الف کمترن نمره و در برخی دیگر گزینه الف بالاترین نمره را دارد. گرفتن نمره بالا ذر این آزمون حاکی از داشتن انگیزه پیشرفت بالا است.ضریب همبستگی محاسبه شده 46/0=r بود که در سطح 05/0 معنی دار بود. همچنین برای محاسبه ضریب پایایی از روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شده. در روش تنصیف از فرمول ضریب همبستگی اسپرمن_ براوان استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده 78/0 و ضریب پایای محاسبه شده با استفاده از روش های گاتمن و اسپرمن_براوان به ترتیب 70/0 و 72/0 می باشد.

تبلیغات متنی