امروز شنبه 12 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش میزان آگاهی مربیان از حواس کودکان

0

پرسشنامه سنجش میزان آگاهی مربیان از حواس کودکان

باسمه تعالی

مربی محترم با سلام و احترام؛

با سپاس از قبول زحمت تکمیل پرسش‌نامه‌ی ذیل که به منظور بررسی میزان آگاهی مربیان پیش‌دبستانی از تربیت حواس کودکان انجام می‌شود، خواهشمند است؛ با تکمیل صادقانه‌ی آن، ما را در انجام پژوهش یاری فرمائید.

قابل ذکر است لزومی به نوشتن نام و نام خانوادگی نیست و اطّلاعات این پژوهش صرفاً به منظور یک پژوهش علمی در حال انجام است. با سپاس فراوان

مشخصات پاسخگو:

سابقه‌ی کار:... سال مدرک تحصیلی: دیپلمo فوق دیپلمo لیسانسo فوق لیسانس و بالاترo

رشته‌ی تحصیلی: علوم تربیتیo علوم پایهo علوم انسانیo سایر رشته‌هاo

جنسیت: مردo زنo آموزشگاه دخترانه o آموزشگاه پسرانه o

ردیف

شرح سؤال

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

1

به نظر شما، مربیان مدارس تا چه حد با تربیت حواس پنجگانه کودکان آشنایی دارند؟

2

تا چه حد آشنایی مربیان برای تربیت حواس پنجگانه کودکان باعث رسیدن به اهداف آموزشی می‌شود؟

3

به نظر شما، مربیان تا چه حد با تربیت حواس بینایی آشنایی دارند؟

4

به نظر شما، مربیان تا چه حد با تربیت حواس شنوایی آشنایی دارند؟

5

به نظر شما، مربیان تا چه حد با تربیت حواس بویایی آشنایی دارند؟

6

به نظر شما، مربیان تا چه حد با تربیت حواس لامسه آشنایی دارند؟

7

به نظر شما، مربیان تا چه حد با تربیت حواس چشایی آشنایی دارند؟

8

تا چه حد استفاده از وسایل کمک آموزشی در تربیت حواس پنجگانه کودکان مؤثر است؟

9

تا چه حد مربیان پیش‌دبستانی آموزش‌های لازم را برای تربیت حواس پنجگانه کودکان گذرانده‌اند؟

10

آشنایی مربیان پیش‌دبستانی با شیوه‌های تربیت حواس، تا چه حد باعث یادگیری بهتر کودکان می‌شود؟

11

تا چه حد مربیان از «بازی» برای تربیت حواس پنجگانه کودکان استفاده می‌کنند؟

12

تربیت حواس پنجگانه کودکان تا چه حد در جمع‌آوری و کسب اطلاعات به ایشان کمک می‌کند؟

13

به نظر شما، مربیان مدارس تا چه حد با تربیت حواس پنجگانه کودکان آشنایی ندارند؟

14

تربیت حواس پنجگانه کودکان تا چه حد در حل مسائل به ایشان کمک می‌کند؟

15

به نظر شما، محیط آموزشی تا چه حد با تربیت حواس پنجگانه کودکان تأثیر گذار است؟

16

به نظر شما، نقش مربیان تا چه حد در تربیت حواس پنجگانه کودکان مؤثر است؟

17

به نظر شما رشته‌ی تحصیلی مربیان تا چه حد با موفقیت آن‌ها در تربیت حواس کودکان ارتباط دارد؟

18

آگاهی مربیان با «نظریه‌های مربیان بزرگ» تا چه حد با تربیت حواس پنجگانه کودکان مرتبط است؟

19

نقش خود کودکان در تربیت حواس پنجگانه تا حد با میزان تربیت حواس پنجگانه کودکان مرتبط است؟

20

محتوای و مفاهیم آموزشی تا چه حد در تربیت حواس پنجگانه نقش دارند؟

ردیف

شرح سؤال

بینایی

شنوایی

بویایی

چشایی

لامسه

20

به نظر شما، استفاده از کدام‌یک از حواس در یادگیری کودکان پیش‌دبستانی نقش موثرتری دارد؟

21

به نظر شما، مربیان در آموزش کودکان پیش‌دبستانی بیشتر بر تربیت کدام‌یک از حواس تأکید دارند؟

22

به نظر شما، تربیت کدام‌یک از حواس در یادگیری کودکان پیش‌دبستانی نقش مهم‌تری دارد؟

23

تربیت کدام یک از حواس پنجگانه اثر کمتری در یادگیری کودکان پیش‌دبستانی دارد؟

24

«بازی» در تربیت کدام یک از حواس پنجگانه کودکان نقش موثرتری دارد؟

25

تربیت کدام یک از حواس پنجگانه در آموزش‌ها‌ی دوره‌ی دبستان کاربرد بیشتری دارد؟

26

به نظر شما، تربیت کدام‌یک از حواس پنجگانه کودکان آسان‌تر است؟

27

مربیان در محیط آموزشی بر تربیت کدام یک از حواس پنجگانه توجه بیشتری دارند؟

28

مربیان در تربیت کدام یک از حواس پنجگانه کودکان موفق‌ترند؟

29

محتوای و مفاهیم آموزشی در تربیت کدام‌یک از حواس پنجگانه کودکان نقش موثرتری دارند؟

30

وسایل کمک آموزشی در تربیت کدام‌یک از حواس پنجگانه کودکان نقش بیشتری دارند؟

تبلیغات متنی