امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف دانش آموزان

0

پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف – دانش آموزان پسر

عباسعلی حسین خانزاده فیروزجاه

فرم مقدماتی

همیشه □ اغلب موارد □ گاهی □ به ندرت □ هیچ گاه

1- وسایل سایر دانش آموزان را بدون اجازه بر می دارد.

2- وسایل مدرسه را با خود بدون اجازه به منزل می برد.

3- به تخریب وسایل مدرسه می پردازد.

4- به وسایل یا لباس های همکلاسی های خود آسیب می رساند.

5- به معلمان فحش و ناسزا می گوید.

6- در مقابل درخواست های دیگران مقاومت و لجبازی می کند.

7- با دانش آموزان یا همسالان خود دعوا می کند.

8- گوشه گیر است و دوستان اندکی دارد.

9- بدون اجازه و پنهانی از مدرسه خارج می شود.

10-بیقرار است و نمی تواند سرجای خود بنشیند.

11-با خود اشیاء برنده و خطرناک حمل می کند.

12-دروغ می گوید.

13-کم انرژی و کسل است.

14-از ورزش کردن اجتناب می کند.

15-تحرک بسیاری دارد و در کلاس آرام نمی نشیند.

16- هنگامی که معلم در حال تدریس است، بدون اجازه کلاس را ترک می گوید.

17-با کوچک ترین سروصدا حواسش پرت می شود.

18- به درس توجه ندارد و به این طرف و آن طرف نگاه می کند.

19-ناخن جویدن دارد.

20-دست خود را گاز می گیرد.

21-وقتی ناراحت می شود، سرخود را به دیوار می کوبد.

22-استمنا می کند.

23-به همجنس بازی تمایل دارد.

24-کم رو است و نمی تواند درخواست های خود را مطرح کند.

25- در حیاط مدرسه با دوستان خود بازی می کند.

26- وقتی با محبت چیزی از او درخواست می کنند به آن عمل می کند.

27-در صدد جلب توجه معلم است.

28-به دانش آموزان فحش و ناسزا می گوید.

29-با مسئولان مدرسه دعوا می کند.

فرم نهایی و اصلاح شده

همیشه □ اغلب موارد □ گاهی □ به ندرت □ هیچ گاه

مشکلات سلوک

1- وسایل سایر دانش آموزان را بدون اجازه بر می دارد.

2- وسایل مدرسه را با خود بدون اجازه به منزل می برد.

3- به وسایل یا لباس های همکلاسی های خود آسیب می رساند.

4- به معلمان فحش و ناسزا می گوید.

5- در مقابل درخواست های دیگران مقاومت و لجبازی می کند.

6- در مقابل درخواست های دیگران مقاومت و لجبازی می کند.

7- دروغ می گوید.

8- به دانش آموزان فحش و ناسزا می گوید.

9- با مسئولان مدرسه دعوا می کند.

تمایلات بزهکارانه

10-به تخریب وسایل مدرسه می پردازد.

11-بدون اجازه و پنهانی از مدرسه خارج می شود.

12-با خود اشیاء برنده و خطرناک حمل می کند.

13-هنگامی که معلم در حال تدریس است، بدون اجازه کلاس را ترک می گوید.

14-استمنا می کند.

15-به همجنس بازی تمایل دارد.

بیقراری

16-بیقرار است و نمی تواند سرجای خود بنشیند.

17-کم انرژی و کسل است.

18-تحرک بسیاری دارد و در کلاس آرام نمی نشیند.

19-کم رو است و نمی تواند درخواست های خود را مطرح کند.

20-در صدد جلب توجه معلم است.

حواس پرتی

21-با کوچک ترین سروصدا حواسش پرت می شود.

22-به درس توجه ندارد و به این طرف و آن طرف نگاه می کند.

ماخذ: حسین خانزاده فیروزجاه، عباسعلی و پرند، اکرم. تهیه پرسشنامه اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی خفیف دوره راهنمایی. فصلنامه مطالعات روان شناختی. دانشگاه الزهرا. دوره 3 شماره 3، 1386. صفحات 121-135

نظر سایت روان سنجی:

الف: اختلالاتی که قید شده است، مختص کودکان عقب مانده ذهنی نیست. لذا پرسشنامه را می توان در مورد دانش آموزان عادی نیز اجرا کرد.

ب: پرسشنامه ابزار تشخیصی است. لذا محاسبه نمره کلی قابل توصیه نیست.

پ: تهیه کنندگان از تحلیل عاملی استفاده کرده و با این روش سایر اختلال هایی که در گروه نمونه مشاهده نشده است را ناخواسته حذف کرده اند. در این گونه موارد، راهبرد منطقی – قیاسی مناسب تر به نظر می رسد.

تبلیغات متنی