امروز جمعه 11 اسفند 1402

مقیاس عزت نفس روزنبرگ

0

هر یک از عبارت های زیر را بخوانید. به هر عبارتی که در مورد شما صدق می کند، پاسخ " موافق" و به هر عبارتی که در مورد شما صدق نمی کند، پاسخ "مخالف" بدهید.

یکی از منابع: گنچی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشرساوالان

گویه موافق مخالف
1- احساس می کنم انسان با ارزشی هستم.    
 2- احساس می کنم چند ویژگی خوب دارم.    
 3- می توانم به خوبی اکثر مردم کارها را انجام دهم    
 4- نسبت به خودم نگرش مثبت دارم.    
 5- به طور کلی، از خودم راضی هستم.    
 6- احساس می کنم چیز زیادی ندارم که به آن ها افتخار کنم.    
 7- با در نظر گرفتن همه چیزها، معمولا فکر می کنم شکست خورده ام.    
 8- ای کاش می توانستم احترام بیشتری به خودم قائل می شدم.    
 9- گاهی احساس می کنم بی فایده هستم.    
 10- گاهی فکر می کنم اصلا نمی توانم کاری انجام دهم.    

تبلیغات متنی