امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

احساس ناراحتی از موفقیت «مقیاس پدیده غلط انداز» 14 ماده

0
احساس ناراحتی از موفقیت «مقیاس پدیده غلط انداز» 14 ماده
این پرسشنامه شامل جملاتی است که احساسات و نگرش های شما را درباره خودتان و استعدادهایتان منعکس می کنند. درستی این جملات را، در ارتباط با خودتان و با استفاده از مقیاس زیر مشخص کنید.
(کاملا درست) 7 6 5 4 3 2 1 (کاملا غلط)
1- در مجموع، مردم تمایل دارند مرا خیلی شایسته تر از آن چه واقعا هستم تصور کنند.
2- مطمئن هستم که سطح فعلی عملکردهای من براساس استعداهای واقعی من است.
3- گاهی می ترسم از این که مردم مرا، آن طور که هستم، کشف نکنند.
4- تعریف های مردم درباره هوش خودم را به آسانی می پذیرم.
5- فکر می کنم که ارزش خوشبختی ها، قدرشناسی ها و تعریف های دیگران را دارم.
6- گاهی به این فکر می افتم که عملکرد فعلی من با تحصیلاتی که ادامه می دهم، نتیجه یک اشتباه است.
7- مطمئن هستم که در آینده موفق خواهم شد.
8- احساس می کنم جایگاهم متناسب با توانایی هایم نیست.
9- شخصیت و جذابیت من، افراد قدرتمند را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
10- فکر می کنم که تا این مرحله از زندگیم، خیلی کارها انجام داده ام.
11- به هنگام بحث، وقتی با استاد یا کارفرما مخالف هستم، نظر خودم را صراحتا اعلام می کنم.
12- وقتی خودم را برای شکست آماده می کنم، اغلب در انجام دادن برنامه ها یا پاسخگویی به یک آزمون موفق می شوم.
13- احساس می کنم که اغلب، اسرار خودم را از مردم پنهان نگه می دارم.
14- شخصیت های خصوصی و عمومی من یکسانند (خودم را به مردم همان طور نشان می دهم که هستم).
ماخذ: گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. 1380

تبلیغات متنی