امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

سنجش آگاهی در مورد بلایای طبیعی

0

سنجش آگاهی در مورد بلایای طبیعی

نام  و نام خانوادگی:

سن:

جنسیت: (زن یا مرد)

نام مدرسه:

کلاس:

کشور:

تاریخ:

 دستورالعمل تکمیل پرسشنامه:

    30 دقیقه فرصت دارید تا پرسشنامه را پر کنید.
    این پرسشنامه با احتساب صفحه اول 4 صفحه دارد.
    لطفا از بین گزینه ها بهترین را انتخاب کنید و عدد گزینه انتخاب شده را علامت بزنید.
    اگر گزینه مناسبی نیافتید، گزینه ای را که به پاسخ شما نزدیک تر است علامت بزنید.
    لطفا به تمام سوالات پاسخ دهید.

لطفا به سوالات زیر در مورد فعالیت های خانواده پاسخ دهید.

·                    اگر فکر می کنید که اعضای خانواده شما، بدون شما، کارهای زیر را انجام داده اند، در ستون 1 علامت A بگذارید.

·                    اگر فکر می کنید که اعضای خانواده شما همراه با شما کارهای زیر را انجام داده اند در ستون 1 علامت  B بگذارید.

·                    اگر احساس می کنید قصد دارید با خانواده خود کارهای زیر را انجام بدهید در ستون 2 علامت +  بزنید.

·                    اگر احساس می کنید که کارهای زیر را به همراه خانواده باید انجام بدهید در ستون 3 علامت +  بزنید.

کارها
   

(1)
   

(2)
   

(3)

انجام شده است 
   

قصد انجام داریم
   

باید انجام   شود.

خواندن مجله
   

 
   

 
   

 

خواندن روز نامه
   

 
   

 
   

 

گوش دادن به رادیو
   

 
   

 
   

 

تماشای تلویزیون
   

 
   

 
   

 

کاشتن درخت
   

 
   

 
   

 

مشخص کردن صفحه امن در خانه در برابر حوادث
   

 
   

 
   

 

مشخص کردن نقاط ضعیف خانه در برابر حوادث
   

 
   

 
   

 

خانه ها را امن ساختن (محکم سازی یا باز سازی)
   

 
   

 
   

 

برداشتن چیزهایی که ممکن است سقوط کنند.
   

 
   

 
   

 

اهدای پول یا جنس به موسسات خیریه
   

 
   

 
   

 

تهیه کیت کمک های اولیه
   

 
   

 
   

 

تهیه کیف لوازم ضروری برای حوادث
   

 
   

 
   

 

آموزش دیدن دوره کمک های اولیه
   

 
   

 
   

 

مته حفاری
   

 
   

 
   

 

امنیت محل خواب
   

 
   

 
   

 

نگهداری چراغ قوه نزدیک تخت
   

 
   

 
   

 

آموزش دیدن دوره مقابله با حوادث همراه فامیل
   

 
   

 
   

 

 

لطفا به سوالات زیر در مورد فعالیت های خانواده پاسخ دهید.

 ·         لطفا گزینه مناسب را انتخاب کرده در ستون 1 جدول وارد کنید:

گزینه ها:   در مورد خواسته شده در جدول:

1.       شما با اعضای خانه صحبت می کنید.

2.       اعضای خانواده با شما صحبت می کنند.

3.       اعضای خانواده باهم صحبت می کنند ولی با شما صحبت نمی کنند.

4.       اعضای خانواده در این مورد صحبت نمی کنند.

·         اگر احساس می کنید این مورد را انجام خواهید داد در ستون 2 علامت + بزنید.

·          اگر احساس می کنید که این موردی است که باید انجام دهید در ستون 3  علامت + بزنید.

                                              موارد
   

(1)
   

(2)
   

(3)

انجام شده
   

می خواهیم انجام دهیم
   

فکر می کنیم باید انجام شود

 

صحبت راجع به
   

پیشکیری(کاهش خطرات)
   

 
   

 
   

 

آمادگی
   

 
   

 
   

 

پاسخ
   

 
   

 
   

 

نعمیر / بازسازی
   

 
   

 
   

 

 پیشگیری(کاهش خطرات: تدابیری که می اندیشیم  و فعالیت هایی که قبل از حادثه انجام می دهیم تا هنگام وقوع حادثه اصلا خسارتی به بار نیاید. (برای مثال ساختن خانه محکم در برابرحادثه، یا کناره های رودخانه ها و سواحل را مستحکم کردن)

آمادگی: تدابیری که می اندیشیم  و فعالیت هایی که قبل ازحادثه انجام می دهیم تا خسارات  به وجود آمده بعد از حادثه کاهش یابد.(برای مثال تهیه غذا، مشخص کردن جای جمع شدن فامیل بعد ازحادثه، و ایجاد سیستم برای کمک به اعضای جامعه بعد از حادثه)

پا سخ: فعالیت ها هنگام و بعد از حادثه.(برای مثال تخلیه افراد هنگام حادثه، نجات افراد و ایجاد روحیه در مرکز تخلیه)

باز یافت – ساخت و یا تعمیر چیزی که خسارت دیده به شکل اول آن .(برای مثال  تعمیر لوله های آب، ساختمانها، موسسات و مراکز اجتماعی دیگر)

بازسازی – ساختن چیزی که خسارت دیده بهتر از شرایطی که قبل ازحادثه داشته (برای مثال شهر و یا زندگی مردم)

 

لطفا به سوالات زیر در مورد فعالیت های جامعه پاسخ دهید.

·                    اگر فکر می کنید که اعضای جامعه ، بدون شما، کارهای زیر را انجام داده اند، در ستون 1 علامت A بگذارید.

·                    اگر فکر می کنید که اعضای جامعه  همراه با شما کارهای زیر را انجام داده اند در ستون 1 علامت  B بگذارید.

·                    اگر احساس می کنید قصد دارید با جامعه  خود کارهای زیر را انجام بدهید در ستون 2 علامت +  بزنید.

·                    اگر احساس می کنید که کارهای زیر را به همراه جامعه انجام خواهید داد  در ستون 3 علامت +  بزنید.

 

کارها
   

(1)
   

(2)
   

(3)

انجام شده است 
   

قصد انجام داریم
   

باید انجام   شود.

درخت کاری
   

 
   

 
   

 

تهیه کیف وسائل ضروری برای حادثه
   

 
   

 
   

 

ساختن خانه مجتمع (فرهنگ)
   

 
   

 
   

 

خانه را امن کردن (مستحکم سازی، ساخت مجدد)
   

 
   

 
   

 

فعالیت داوطلبانه
   

 
   

 
   

 

آموزش عمومی با استفاده از دانش آموزان
   

 
   

 
   

 

فضای باز نگه داشتن
   

 
   

 
   

 

باشگاه های مختلف برای کاهش خسارات حادثه  تاسیس کردن
   

 
   

 
   

 

حساب کمک به حادثه دیدگان  باز کردن
   

 
   

 
   

 

آموختن کمک های اولیه
   

 
   

 
   

 

مانور حادثه
   

 
   

 
   

 

برنامه ریزی برای کاهش خطرات حادثه
   

 
   

 
   

 

همکاری متقابل
   

 
   

 
   

 

 لطفا به سوالات زیر در مورد فعالیت های جامعه پاسخ دهید.

·         لطفا گزینه مناسب را انتخاب کرده در ستون 1 جدول وارد کنید:

گزینه ها:   در مورد خواسته شده در جدول:

1.       شما با اعضای جامعه صحبت می کنید.

2.       اعضای جامعه با شما صحبت می کنند.

3.       اعضای جامعه باهم صحبت می کنند ولی با شما صحبت نمی کنند.

4.       اعضای جامعه در این مورد صحبت نمی کنند.

·         اگر احساس می کنید این مورد را انجام خواهید داد در ستون 2 علامت + بزنید.

·          اگر احساس می کنید که این موردی است که باید انجام دهید در ستون 3  علامت + بزنید.

 

                                              موارد
   

(1)
   

(2)
   

(3)

انجام شده
   

می خواهیم انجام دهیم
   

فکر می کنیم باید انجام شود

 

صحبت راجع به
   

پیشکیری
   

 
   

 
   

 

آمادگی
   

 
   

 
   

 

پاسخ
   

 
   

 
   

 

نعمیر / بازسازی
   

 
   

 
   

 

 

پیشگیری(کاهش خطرات): تدابیری که می اندیشیم  و فعالیت هایی که قبل از حادثه انجام می دهیم تا هنگام وقوع حادثه اصلا خسارتی به بار نیاید. (برای مثال ساختن خانه محکم در برابرحادثه، یا کناره های رودخانه ها و سواحل را مستحکم کردن)

آمادگی: تدابیری که می اندیشیم  و فعالیت هایی که قبل از حادثه انجام می دهیم تا خسارات  به وجود آمده بعد از حادثه کاهش یابد.(برای مثال تهیه غذا، مشخص کردن جای جمع شدن فامیل بعد از حادثه، و ایجاد سیستم برای کمک به اعضای جامعه بعد از حادثه)

پا سخ: فعالیت ها هنگام و بعد ازحادثه.(برای مثال تخلیه افراد هنگام حادثه، نجات افراد و ایجاد روحیه در مرکز تخلیه)

باز یافت – ساخت و یا تعمیر چیزی که خسارت دیده به شکل اول آن .(برای مثال  تعمیر لوله های آب، ساختمانها، موسسات و مراکز اجتماعی دیگر)

بازسازی – ساختن چیزی که خسارت دیده بهتر از شرایطی که قبل از حادثه داشته (برای مثال شهر و یا زندگی مردم)

 

لطفا گزینه مناسب را در مورد سوالات زیر انتخاب کنید

1- خیلی مهم   2- مهم     3-  کمی مهم      4-  بی اهمیت

فکر می کنید کدام یک از رسانه های زیر در مورد حوادث طبیعی  به شما اطلاعات می دهند؟

¨    تلویزیون......................................................................................................
   

1
   

2
   

3
   

4

¨   کتاب ها….....................................................................................................
   

1
   

2
   

3
   

4

¨   روزنامه ها.....................................................................................................
   

1
   

2
   

3
   

4

¨   اینترنت..........................................................................................................
   

1
   

2
   

3
   

4

 

در مورد موارد زیر در مورد مدیریت بحران چگونه فکر می کنید؟

¨   صحبت در مورد حوادث  با دوست یا معلم..............................................................
   

1
   

2
   

3
   

4
   

 

¨     صحبت با خانواده در مورد حوادث......................................................................
   

1
   

2
   

3
   

4
   

 

¨     فعالیت های اجتماعی برای حوادث...................................................................
   

1
   

2
   

3
   

4
   

 

¨     شرکت در فعالیت های جامعه برای مقابله با حوادث..............................................
   

1
   

2
   

3
   

4
   

 

¨   گوش دادن به افرادی که برای مقابله با حوادث طبیعی کار یا فعالیت می کنند.................
   

1
   

2
   

3
   

4
   

 

¨   شرکت در دوره های آموزشی برا ی مقابله با حوادث..............................................
   

1
   

2
   

3
   

4
   

 

¨   فعالیت های داوطلبانه....................................................................................
   

1
   

2
   

3
   

4
   

 

¨   شناختن افراد صدمه پذیر (افراد مسن، بچه ها، نوزادان، معلولین، زنان حامله و پر بچه)......
   

1
   

2
   

3
   

4
   

 

¨   شناختن شغل و مکان کار افراد خانواده و چیزهایی که مربوط به زندگی آنان است...........
   

1
   

2
   

3
   

4
   

 

¨   شناخت محوطه خطرناک در محل زندگی..............................................................
   

1
   

2
   

3
   

4
   

 

¨   امنیت محل خواب.........................................................................................
   

1
   

2
   

3
   

4
   

 

¨   مستحکم سازی خانه....................................................................................
   

1
   

2
   

3
   

4
   

 

¨     صحبت با همسایگان......................................................................................
   

1
   

2
   

3
   

4
   

 

¨     آماده کردن کیف مقابله با حوادث طبیعی در خانه...................................................
   

1
   

2
   

3
   

4
   

 

¨   روابط خوب با خانواده داشتن..............................................................................
   

1
   

2
   

3
   

4
   

 

¨   روابط خوب با جامعه داشتن..............................................................................
   

1
   

2
   

3
   

4
   

 

¨     انتقال وانتشار دانش و تجارب خود به دیگران.........................................................
   

1
   

2
   

3
   

4
   

 

 

 

لطفا گزینه مناسب را در مورد سوالات زیر انتخاب کنید.

1- زیاد تماشاکردن(خواندن)  2 – در حد امکان تماشا کردن (خواندن) 3- فقط هنگام خستگی تماشا کردن (خواندن)  4-  تماشا نکردن (نخواندن)

¨   معمولا چقدر برنامه های تلویزیونی در مورد حوادث طبیعی را نگاه می کنید؟...................................
   

 
   

 
   

 
   

 

¨   معمولا چقدر مطالب روزنامه ها را در مورد حوادث طبیعی مطالعه می کنید؟................................
   

1
   

2
   

3
   

4

 

 

لطفا گزینه مناسب را در مورد سوالات زیر انتخاب کنید.

1-  بیش از یک بار درهفته...... 2-  یک بار درماه...... 3- یک بار در 6 ماه.........  4- یک بار در سال.......  5- هرگز

چند وفت یک با ر معمولا فعالیت های زیر را انجام می دهید؟

¨   خواندن کتاب در مورد بلایای طبیعی
   

1
   

2
   

3
   

4
   

5

¨     نگاه به اطلاعات در مورد بلایای طبیعی در اینترنت
   

1
   

2
   

3
   

4
   

5

¨   صحبت با دوستان در مورد بلایای طبیعی
   

1
   

2
   

3
   

4
   

5

¨   صحبت با خانواده در مورد بلایای طبیعی
   

1
   

2
   

3
   

4
   

5

¨   آموزش دیدن برای مقابله با بلایای طبیعی توسط خانواده
   

1
   

2
   

3
   

4
   

5

 

 

لطفا گزینه مناسب را در مورد سوالات زیر انتخاب کنید.

1-  زیاد شرکت کرده ام .....            2-  تقریبا نیمی از موارد را شرکت کرده ام.......3-  خیلی کم شرکت کرده ام....... 4-  اصلا شرکت نکرده ام

¨    اگر شانس شرکت در فعالیت های اجتماعی را پیدا کرده اید،  چقدر در آن ها شرکت کرده اید؟
   

1
   

2
   

3
   

4

¨    جقدر در فعالیت های زیر شرکت کرده اید؟

¨   گوش دادن به افرادی که در مورد بلایای طبیعی کار یا فعالییت می کنند
   

1
   

2
   

3
   

4

¨   تماشای آموزش برای مقابله با بلایای طبیعی
   

1
   

2
   

3
   

4

¨   بازدید از موسساتی که مربوط به بلایای طبیعی است
   

1
   

2
   

3
   

4

¨   شرکت در آموزش مقابله با بلایای طبیعی در جامعه
   

1
   

2
   

3
   

4

¨   فعالیت های  داوطلبانه
   

1
   

2
   

3
   

4

 

لطفا گزینه مناسب را در مورد سوالات زیر انتخاب کنید.

1- خیلی می دانم ......  2-  تا حدی می دانم ...... 3-  کمی می دانم ....... 4-  اصلا نمی دانم

¨   چقدر در مورد افراد صدمه پذیر در دور و بر خود اطلاع دارید؟
   

1
   

2
   

3
   

4

¨   جقدر در مورد افراد فامیل خود مطلب می دانید؟ (شعل و محل کار و چیزهایی مربوط به زندگی؟)
   

1
   

2
   

3
   

4

¨   چقدر در مورد محل محوطه های خطرناک و چیزهای خطرناکی که در خانه شما هنگام وقوع حادثه وجود دارد می دانید؟
   

1
   

2
   

3
   

4

 

لطفا گزینه مناسب را در مورد سوال زیر انتخاب کنید.

1- امن کامل.....2- امن......3-  کمی خطرناک..... 4 - خطرناک

¨   در مورد امنیت محل خواب خود هنگام وقوع بلایای طبیعی چه فکر می کنید؟
   

1
   

2
   

3
   

4

 

لطفا گزینه مناسب را در مورد سوال زیر انتخاب کنید.

1-  مکررا.........2-  گاهی اوقات.........3-  کم..........4- اصلا

¨   چقدر با همسایگان خود صحبت می کنید؟
   

1
   

2
   

3
   

4

 

لطفا گزینه مناسب را در مورد سوال زیر انتخاب کنید.

1- بله می دانم کجا هستند........2- بله ولی نمی دانم کجا هستند........3-  نه........          4-  نمی دانم خانواده ام آماده می شوند یا نه

¨   آیا شما یا خانواده اتان کیف وسائل لازم برای مقابله با بلایای طبیعی را تهیه کرده اید؟
   

1
   

2
   

3
   

4

 

لطفا گزینه مناسب را در مورد سوالات زیر انتخاب کنید.

1-   خیلی صحبت می کنیم.......2- سلام و علیک می کنیم و گاهی صحبت می کنیم.....3- سلام علیک می کنیم و در مواقع لزوم صحبت می کنیم. ...  4-  خیلی کم صحبت می کنیم

¨   رابطه شما با خانواده چگونه است؟
   

1
   

2
   

3
   

4

¨   رابطه شما و همسایگان چگونه است؟
   

1
   

2
   

3
   

4

 

لطفا گزینه مناسب را در مورد سوال زیر انتخاب کنید.

1-   خانواده....2- دوستان....3- جامعه....4- خانواده و دوستان.....5- خانواده و جامعه.... 6- دوستان و جامعه....  7- خانواده، دوستان و  جامعه....  8- هیچکس

¨   تجارب و دانش خود را به چه کسی منتقل می کنید؟
   

1
   

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

7
   

8

 

لطفا گزینه مناسب را در مورد سوال زیر انتخاب کنید.

1-  NGO  یا داوطلب....2- دولت مرکزی.....3-  دولت محلی....4-  جامعه....5-  خانواده و شما

¨   فکر می کنید چه کسی مسولیت اصلی برای کاهش خطرات در مقابل حوادث را دارد؟
   

1
   

2
   

3
   

4
   

5

 

لطفا گزینه مناسب را در مورد سوالات زیر انتخاب کنید.

1- مطمئنا.....2-  احتمالا......3-  احتمالا نه......           4- حتما نه......5- نمی دانم

¨    در مدت 10 سال آینده فکر می کنید کدام یک از زلزله های زیر در کشور شما به وقوع می پیوندد؟

¨   زلزله بزرگ
   

1
   

2
   

3
   

4
   

5

¨   زلزله متوسط
   

1
   

2
   

3
   

4
   

5

 

لطفا گزینه مناسب را در مورد سوالات زیر انتخاب کنید.

1-  احتمالا دوام نخواهم آورد ....2-  احتمالا به شدت آسیب خواهم دید.....3-  کمی آسیب خواهم دید....4-  مشکلی نخواهم داشت..... 5- نمی دانم

¨   فکر می کنید اگر یک زلزله متوسط بیاید و شما در خانه باشید چه اتفاقی برایتان می افتد
   

1
   

2
   

3
   

4
   

5

¨   فکر می کنید اگر یک زلزله بزرک  بیاید و شما در خانه باشید چه اتفاقی برایتان می افتد؟
   

1
   

2
   

3
   

4
   

5

 

لطفا گزینه مناسب را در مورد سوالات زیر انتخاب کنید.

1-  نابودی کامل .....2-  سوختن در آتش.....3-  دیوارها می ریزند......4-  شکاف هایی خواهد بود...... 5-  لوازم زندگی و میزو صندلی ها آسیب می بینند......6-  مشکلی نخواهد بود......7-  نمی دانم چه نوع خساراتی خواهد بود؟

¨   فکر می کنید اگر یک زلزله متوسط بیاید چه اتفاقی برای خانه شما می افتد؟
   

1
   

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

7

¨   فکر می کنید اگر یک زلزله بزرگ  بیاید چه اتفاقی برای خانه شما می افتد؟
   

1
   

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

7

 

لطفا گزینه مناسب را در مورد سوال زیر انتخاب کنید.

1-  نابودی خانه ها وساختمان ها......            2-  رانش زمین......3-  آتش سوزی......4- سونامی......5-  نمی دانم

¨  اگر زلزله ای در هنگامی که مردم در خانه هایشان هستند تلفات بسیار زبادی به بار آورد، فکر می کنید پیامد آن چیست؟
   

1
   

2
   

3
   

4
   

5

 ماخذ:  q.schoolnet.ir/webeq/webper/activities/queseq.doc

نظر کارشناسی سایت: ابزار نیازمند بازنگری، ویرایش و اعتبار یابی است

تبلیغات متنی