امروز جمعه 11 اسفند 1402

پرسشنامه ی افکار خود کار

0
چقدر افسرده هستید؟ 30 سوال
موارد که در زیر ذکر شده اند، افکاری هستند که به ذهن افراد خطور می کنند. هر مورد را بخوانید و مشخص کنید که طی هفته گذشته چند بار به ذهنتان خطور کرده است. هر سوال را با دقت بخوانید و پاسخ مناسب را با استفاده از اعداد زیر مشخص کنید.
1= هرگز 2= گاهی 3= معمولا 4= اغلب 5=همواره
1- احساس می کنم همه چیز بر ضد من است.
2- من به هیچ دردی نمی خورم.
3- چرا هیچ وقت موفق نمی شوم.
4- هیچ کس مرا درک نمی کند.
5- دیگران مرا نا امید کرده اند.
6- فکر نمی کنم با این وضع بتوانم ادامه دهم.
7- ای کاش انسان بهتری بودم.
8- من بسیار ضعیف هستم.
9- زندگیم آن طور که دوست دارم پیش نمی رود.
10- از خودم خیلی نا امید هستم.
11- دیگر از چیزی لذت نمی برم.
12- دیگر نمی توانم این وضع را تحمل کنم.
13- نی توانم کاری را شروع کنم.
14- نمی دانم به چه دردی می خورم.
15- ای کاش جای دیگری بودم.
16- نمی توانم کارها را جمع و جور کنم.
17- از خودم متنفرم.
18- من آدم بی ارزشی هستم.
19- ای کاش می توانستم ناپدید شوم.
20- نمی دانم چه مرگم است.
21- من یک بازنده هستم.
22- زندگی ام دچار آشفتگی است.
23- آدم ناموفقی هستم.
24- هرگز از عهده کاری بر نخواهم آمد.
25- به شدت احساس درماندگی می کنم.
26- یک چیزی باید تغییر کند.
27- حتما من ایرادی دارم.
28- آینده ام تیره و تار است.
29- زندگی ارزش ندارد.
30- نمی توانم هیچ کاری را تمام کنم. 

ژندا، لودیس. آزمون های شخصیت. ترجمه بشارت و حبیب نژاد. انتشارات آییژ،بهار 1388

تبلیغات متنی