امروز یکشنبه 03 تیر 1403

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

0
مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر
موری ای. اشتراوس
سنجیدن استدلال، پرخاشگری کلامی، و خشونت در خانواده
Conflict Tactics Scales. Parents (CTSP)
در اینجا فهرست رفتاری آمده است که شما و برادر یا خواهرتان احتمالا در هنگام بروز تعارض انجام داده اید. لطفا با در نظر گرفتن تمام اختلافات، بگویید در سال گذشته و در هر شرایطی تا چه حد دست به این رفتار زده اید. پاسخ خود را با توجه به مقیاس زیر برای خودتان؛ هم چنین برای برادر و خواهرتان مشخص کنید.
0= هرگز
1= یک بار در سال
2= دو یا سه بار
3= اغلب، اما کمتر از یک بار در ماه
4= حدودا ماهی یکبار
5= بیش از ماهی یک بار
 
پدرم
 
مادرم
A.     سعی کرد مشکل را نسبتا به آرامی مورد بحث قرار دهد.
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
B.     مشکل را به ارامی مورد بحث قرار داد.
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
C.     اطلاعاتی برای تقویت یا تحکیم موضع خود ارائه کرد.
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
D.     برای کمک به حل مشکل، شخص دیگری را وارد رابطه کرد. یا چنین تلاشی شد.
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
E.      بدون فریاد کردن بحث داغی راه انداخت.
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
F.      فریاد زد و تحقیر کرد.
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
G.     با اخم از صحبت اجتناب کردم.
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
H.     از اتاق خارج شد.
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
I.       چیزی به سوی طرف مقابل پرت کرد و یا چیزی را خرد کرد.
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
J.       تهدید به زدن یا پرت کردن چیزی به سوی طرف مقابل کرد.
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
K.     چیزی به سوی طرف مقابل پرت کرد.
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
L.      طرف مقابل را هل داد، یقه اش را گرفت.
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
M.    طرف مقابل را زدیا سعی کردم بزند، اما نه با استفاده از ابزار.
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
N.     طرف مقابل را با شئ سختی زد یا سعی کرد بزند.
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
O.    تهدید به بهم زدن ازدواج با توسل به جدایی یا طلاق کرد.
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
P.      ...............................................خودتان اضافه کنید
0
1
2
3
4
5
 
0
1
2
3
4
5
تبلیغات متنی