امروز یکشنبه 03 تیر 1403

تکنولوژی آموزشی و روشهای جدید تدریس

0

تکنولوژی آموزشی و روشهای جدید تدریس

هر نظام آموزشی در صورتی در انجام رسالت خود موفق خواهد شد که دارایمعلمانی برخوردار از صلاحیتهای علمی و آشنا به روشهای آموزشی و مجهز به مهارتهایآموزشی و شغلی و حرفه ای باشد. پس بنابراین 3 بال معلم جهت پرواز موفقیت آمیز درفضای آموزش را می توان:

1- صلاحتهای علمی مورد نظر 2- جزئیات مفید و موثرآموزشی و اطلاعات عمومی 3- تلفیق آگاهیهای علمی و تجربیات علمی نامبرد.

تعریف تکنولوژی:

تکنولوژی به معنی هر گونه مهارت علمیاست ک در آن از نتایج دانش و یافته های علمی استفاده می شود.

تعریف تکنولوژی آموزشی:

اصول و راهبردهایی است کهبرای حل مسائل آموزشی درسطح کاربردی به کار می رود.

ضرورت استفاده از تکنولوژی آموزشی:

1- رفع مسائل و مشکلات نظام آموزشی 2- نقش بسیار مهم حواس پنجگانه دریادگیری 3- ویژگیهای مربوط به یاد گیری مخصوصا" در کودکان دبستانی

عوامل موثر در لزوم کاربرد تکنولوژی آموزشی:

1-هماهنگی و همکاری نظام آموزشی با پیشرفت سریععلوم و تکنولوزی 2- رفع، کاهش و پیشگیری از افزایش مسائل و مشکلات نظام آموزشی 3- مشارکت و فعالیت هر چه بیشتر حواس فراگیران در جریان آموزش به منظور تحقق یادگیریبنیادی و موثر عمیق

تکنولوژی امروز:

تکنولوژی امروز عبارت است از فرآیندپیچیده و منسجمی که شامل افراد، فرآیند ها، ایده ها، ابزار و سازمانها که برایتجزیه و تحلیل مشکلات و ایجاد، اجرا، ارزشیابی و کنترل راه حل مشکلاتی که در تمامیجنبه های یاد گیری انسان دخالت دارند، بکار می رود.

عوامل انتخاب تکنولوژی:

1- هدفهای آموزشی 2- ویژگیهای دانش آموزان 3- فنون تدریس 4- محرکهای مورد نیاز موضوع درسی 5- شرایطعلمی

اهداف و فواید تکنولوژی آموزشی:

1-تکنولوژی می تواند آموزش و یادگیری را انفرادی کند.

2- راه حل لازم رابرای طراحی شرایط ارائه دهدکه ازهمه روشها نزدیکتر شود.

3- دسترسی به فرهنگآموزش را به طور یکسان برای همه میسر می سازد.

4- تکنولوژی مؤثرترین وسیله برایتحقق اهداف است.

5- تکنولوژی در جستجوی حلقه های گمشده ای است تا بتواند بهوسیله آن ها رشته های وسیع و گستر ده ای از علوم و دانش را به هم متصل نماید.

6- وسیله ای است مطمئن برای بهره بردن و ایجاد تغییر در وضعیت موجود.

پیشنهادات:

1- توجه مدیران به تکنولوژی آموزشمدارس به منظور ارتقاء کیفیت تدریس معلمان جهت یادگیری آسان و بهتر دانشآموزان.

2- استفاده از افراد متخصص در پست تکنولوژی یا سمعی بصری مدارس.

3- جذب معلمین با مدرک بالاتر در رشته های تخصصی و آشنایی با تکنولوژیهایموجود روز در امر تدریس.

4- ارج نهادن به معلمینی که از تکنولوژی آموزشیبهینه استفاده می نمایند.

5- اختصاص بودجه های خاص در وزارتخانه به امرتکنولوژی مدارس و مراکز تربیت معلم.

6- تشکیل کنفرانسها و میزگردها برگزاریکلاسهای ضمن خدمت کوتاه مدت برای اساتید و معلمان با موضوعات تکنولوژیآموزشی.

7- اطلاع رسانی به معلمان و اساتید در رابطه با آخرین یافته هایمربوط به تکنولوژی و روشهای جدید تدریس.

جهت استفاده ی مطلوب از کلاسها و بالابردن کیفیت آموزش در سطوح مختلف با به کار گیری تکنولوژی آموزشی در امر تدریس بهتراست سقف دانش آموزان کلاسها بیش از 20 نفر نباشد.

مرکز تربیت معلم شهید بهشتی تبریز

تکنولوژی آموزشی در منظر بزرگان علم

1) تکنولوژی آموزشی: طراحی، اجرا و ارزیابینظام یافته تمام فرایند یادگیری و اموزش همراه با تعیین هدفهای مشخص تر و نیزاستفاده از تجربه تحقیقات در زمینه های یادگیری، ارتباط جمعی و به کار گرفتن مجموعهای از منابع انسانی و غیرانسانی جهت فراهم آوردن شرایط آموزشموثر.

(النویلیام)

2) تکنولوژی آموزشی در مفهوم ساده و مقدماتی به سخت افزارهایی مانند کامپیوتر، پروژکتور، اورهد و سایر وسایل سمعی و بصری اطلاق می شودکه معلمان در امر آموزش از آنها آستفاده می کنند.

(اصطاحات اموزش علوم و تکنولوژی- انتشاات یونسکو)

3) تکنولوژی آموزشی: کاربرد نظری و علمی تکنولوژی در نظام اموزشی.

(ویژه نامه تکنولوژی آموزشی مجله دانشمند)

4) تکنولوژی آموزشی عبارت است از: کاربرد یافتههای علمی درباره یادگیری و شرایط یادگیری.

(مرکزعالی برنامه ای بریتانیا)

تبلیغات متنی