امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

راهکارهایی برای چگونگی برخورد مناسب با کودکان بیش فعال

0
بچه های بیش فعال نیازمند تقویت مثبت از سوی والدین و مربیان هستند.

در نحوه صحبت کردن با کودک بیش فعال هرگز نباید کلمات منفی بکار برد.

به جای اینکه بگویید در را باز نگذار. بگویید دخترم، پسرم لطفا در را ببند.

هر گاه کودک برای دریافت خواسته خود شروع به داد و بیداد و دعوا کرد در مقابل داد وبیداد های او هرگز تسلیم نشوید. بهتر است به او بگوید که با داد و فریاد نمی تواند به خواسته اش برسد پس بهتر است آرام باشد و با شما درباره خواسته اش حرف بزند.

انتقاد ها را از کودک کاهش دهید. سعی کنید کمتر از او ایراد بگیرید.

بگذارید کارهایش را خودش انجام دهد تا خود اتکا شود.مخصوصا در انجام کارهای شخصیش دخالت نکنید. اما به یک باره خود را از کودک نگیرید.اگر تا قبل از این کارهای اورا برایش انجام می دادید آرام آرام از انجام آنها خوداری کنید و به جای آن به او نحوه انجام کار را یاد دهید. یادتان باشد:

هرگز ماهی دست کودک ندهید، ماهیگیری را یادش دهید.


هنگام اموزش به کودک بیش فعال یک پتوی گلبافت زیر پایش پهن کنید تا احساس آرامش کند.

وقتی معلم یا پدر و مادر قصد دارند به کودک بیش فعال آموزش بدهند بهتر است که کنار او بنشینند و هر چند وقت او را نوازش کنند تشویق کنند ببوسند و یا در آغوش بگیرند. تمامی این رفتار مهربانانه با کودک موجبات آرام ذهنی اورا فراهم کرده و در امر آموزش به او تمرکز می بخشد.

دقت داشته باشید که نوع رفتار با کودک بیش فعال کاملا با یک کودک عادی متفاوت است.

همیشه با کودک رو راست باشید. توجه داشته باشید که کودکان امروزه از سطح هوشی و نیز درک بالایی برخوردارند و به خوبی حرف های معلم و پدر و مادر را درک می کنند پس از گفتن هر نوع دروغ، دادن هر نوع وعده پوچ به کودک خودداری کنید.

هر قولی که به کودک می دهید هر چند کودک حتما به آن عمل کنید.

تبلیغات متنی