امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

کار تحقیق وکالت

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

مقدمه

بخش اول: مفاهیم اولیه

گفتار اول: تعریف وکالت

گفتار دوم: انواع وکالت

بند اول: وکالت مطلق

بند دوم: وکالت مقید

گفتار سوم: حدود وکالت

گفتار چهارم: مورد وکالت

گفتار پنجم: وکالت در توکیل

گفتار ششم: تعهدات وکیل

گفتار هفتم: تعهدات موکل

گفتار هشتم: پایان وکالت

بخش اول: محل نزاع و بررسی دیدگاه های موجود

گفتار اول: موضوع عقد وکالت تنها «عمل حقوقی» است

گفتار دوم: موضوع عقد وکالت تنها «عمل مادی» است

گفتار سوم: موضوع وکالت اعم از «عمل حقوقی و مادی» است

گفتار چهارم: دیدگاه منتخب «دیدگاه اعم»

بخش دوم: ثمرات تبیین قلمرو موضوع عقد وکالت

بخش اول: اقسام وکالت

بخش دوم: جواز عقد وکالت

گفتار اول: ایجاب وقبول وابلاغ آن

گفتار دوم: مسئولیت وکیل

بخش سوم: اجتماع وکلا

بخش چهارم: مسئله مسئولیت از باب توکیل

بخش پنجم: اعتبار وکالت وکیل مع الواسطه

بخش ششم: محجوریت وکیل یا موکل

بخش هفتم: عملی که منافی با وکالت باشد

بخش هشتم: عدم عزل وکیل

نتیجه

منابع و مآخذ

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی