امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

بررسی تعلیق اجرای مجازات

0

تعداد صفحات: 70 صفحه

چکیده

مقدمه

تعلیق اجرای مجازات

گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات

محکومیت تعزیری

فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازات ها

استحقاق محکوم

مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات

اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق

تعیین مدت معین

گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازات

محکومیت به حبس

محکومیت به شلاق

محکومیت به جزای نقدی

قلمرو تعلیق در مجازات های تکمیلی و تبعی و تتمیمی

جرائم ممنوع التعلیق

گفتار سوم – آثار تعلیق مراقبتی مجازات

تأثیر تعلیق در مورد محکومیت به حبس

تأثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق

تعلیق و خسارت مدعی خصوصی

تحمیل تکالیف خاص به محکوم علیه

خاتمه تعلیق

انقضای مدت تعلیق

فسخ تعلیق

شرایط فسخ تعلیق

بررسی و نقد تعلیق مجازات در حقوق کیفری ایران

بخش اول تعریف

بخش دوم – فلسفه و فایده تعلیق اجرای مجازات

بخش سومماهیت حقوقی تعلیق

تعلیق یک برانت مشروط است

تعلیق نوعی آزادی مشروط است

بخش چهارم – آثار تعلیق

زوال پیشینه کیفری

گفتار دومآثار تعلیق نسبت به مراجع دادگستری

آزاد کردن محکوم علیه زندان

حالات لغو حکم تعلیق

لغو حکم تعلیق به علت ارتکاب جرم جدید

افزایش مدت تعلیق

لغو حکم تعلیق به علت ارتکاب جرائم عمدی متعدد

بخش پنجم مجازات های غیر قابل تعلیق

بخش ششم قلمرو تعلیق مجازات

محکومیت به کیفر حبس

محکومیت به مجازاتشلاق مادون حد

محومیت به جرای نقدی

مجازات های تکمیلی و تبعی

بخش هفتم

تعلیق ساده اجرای مجازات

گفتار اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات

گفتار دوم؛ خصوصیات تعلیق مجازات

مبحث دوم: سابقه تاریخی تعلیق مجازات

گفتار اول، اهداف تعلیق مجازات

از نظر شخص مجرم

از نظر وضعیت اجتماعی مجرم

مجازات های غیرقابل تعلیق

نحوه صدورقرار تعلیق و آثار آن

شرایط مربوط به دوران تعلیق اجرای مجازات

چگونگی فسخ قرار تعلیق یا اصلاح آن

گفتار دوم، قلمرو اعمال تعلیق مجازات

محکومیت به کیفر حبس

محکومیت به مجازات شلاق مادون حد

محکومیت به جزای نقدی

مجازات های تکمیلی و تبعی

منابع

خرید و دانلود - 55000 تومان
تبلیغات متنی