امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

ارتباط اسطوره و حماسه به پایه ی شاهنامه و منابع ایرانی

0

تعداد صفحات: 10 صفحه

مقدمه

ارتباط اسطوره و حماسه

محدوده ی زمانی

زمان اساطیری

زمان حماسی

زمان تاریخی

حد مکانی

مکان اساطیربی

مکان حماسی

مکان واقعی یا طبیعی

جابه جایی یا دگرگونی

شکستنی

ادغام و تلفیق

نتیجه

منابع و مآخذ

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی