امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

پیشگیری اجتماعی از جرم و انحراف

0

تعداد صفحات: 19 صفحه

پیشگیری اجتماعی از جرم و انحراف

پیشگیری اجتماعی جامعه مدار

پیشگیری اجتماعی رشدمدار

پیشگیری اجتماعی از جرایم و انحراف های سایبری

پیشگیری اجتماعی جامعه مدار سایبری

پیشگیری اجتماعی رشد مدار سایبری

اقدامات مداخله آمیز والدین

تدابیر همیاری همسالان

تدابیر کاربری صحیح

تدابیر کاهنده آثار سوء

تدابیر آموزشی

تدابیر الزام آور کار برای اینترنت

تدابیر رسانه ای

محدودیت های پیشگیری اجتماعی از جرایم و انحراف های سایبری

محدودیت های ناشی از ماهیت تدابیر پیش گیرانه اجتماعی

محدودیت های ناشی از فضای سایبر

نتیجه گیری: کارایی راهکارهای پیش گیرانه اجتماعی سایبری در نهادینه سازی اخلاق سایبری

فهرست منابع

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی